ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
 • เจ้าหน้าที่ทะเบียนและประมวลผล ระดับ 1-2 (Registrar Officer)

  1. ให้บริการงานทะเบียนและการบริการการศึกษา แก่นักศึกษา ผู้ปกครอง คณาจารย์ และผู้มาติดต่อ เช่น การขึ้นทะเบียนนักศึกษา การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา การตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา การบันทึกผลการศึกษา เป็นต้น 2. ให้คำปรึกษากับนักศึกษา ผู้ปกครอง คณาจารย์ เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รั

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  17 ส.ค. 2561

       
 • Digital Engineering Lecturer (International Program)

  1. To teach at undergraduate and graduate level in areas allocated by the Head of Department and reviewed from time to time by the Head of Department. 2. To carry out research and produce publications, or other research outputs, in line with personal objectives agreed in the Staff review process. 3.

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  17 ส.ค. 2561

       
 • อาจารย์ประจำ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

  1. วางแผน วิเคราะห์ จัดเตรียมหลักสูตร แผนการศึกษา ตำราและสื่อการสอนและปฏิบัติการ รวมทั้งระบบการเรียน การสอน เพื่อให้การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและได้มาตรฐาน 2. ประสานงานกับคณะกรรมการวิชาการหรือกรรมการหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง และหาแนวทางความร่วมมือกับองค์กรอื่นเพื่อเสริมให้หลักสูตรมีจุดแข็ง แ

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  2 ส.ค. 2561

       
 • อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

  1. วางแผน วิเคราะห์ จัดเตรียมหลักสูตร แผนการศึกษา ตำราและสื่อการสอนและปฏิบัติการ รวมทั้งระบบการเรียน การสอน เพื่อให้การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและได้มาตรฐาน 2. ประสานงานกับคณะกรรมการวิชาการหรือกรรมการหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง และหาแนวทางความร่วมมือกับองค์กรอื่นเพื่อเสริมให้หลักสูตรมีจุดแข็ง แ

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  2 ส.ค. 2561

       
 • เจ้าหน้าที่ประสานงาน คณะบริหารธุรกิจ

  1. วางแผนการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการตลาด 2. บริหารและพัฒนา Website ของคณะบริหารธุรกิจ 3. จัดทำ BA News, MBA News 4. พัฒนา Social media อื่นๆ ที่ใช้ประโยชน์ในการสื่อสารการตลาด 5. ประสานงานกับศูนย์รับสมัครนักศึกษาเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการรับนักศึกษา 6. รับผิดชอบหน้าที่ในการเป็นเลขานุการของคณะกรรมก

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  13 ก.ค. 2561

       
 • อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

  1. วางแผน วิเคราะห์ จัดเตรียมหลักสูตร แผนการศึกษา ตำราและสื่อการสอนและปฏิบัติการ รวมทั้งระบบการเรียนการสอน เพื่อให้การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและได้มาตรฐาน 2. ประสานงานกับคณะกรรมการวิชาการหรือกรรมการหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง และหาแนวทางความร่วมมือกับองค์กรอื่นเพื่อเสริมสร้างจุดแข็งของหลักสูตร

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  13 ก.ค. 2561

       
 • อาจารย์ประจำ ประเภทนักวิจัย

  1. ภาระงานด้านการวิจัยของศูนย์ความเชี่ยวชาญการบูรณาการระบบอัจริยะ (COE-ISI) 2. ภาระงานด้านบริการวิชาการของศูนย์ความเชี่ยวชาญการบูรณาการระบบอัจริยะ (COE-ISI) 3. ภาระงานด้านการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 4. ภาระงานอื่นๆ ที่ผู้อำนวยการศูนย์ความเชี่ยวชาญการบูรณาการระบบอัจริยะ (COE-ISI) มอบหมาย

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  30 พ.ค. 2561

       
 • เจ้าหน้าที่บริการวิชาการและสนับสนุนศูนย์เชี่ยวชาญ COE-ISI (รับสมัครด่วน)

  1. รับผิดชอบงานบริการวิชาการของฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 2. ประสานงาน ติดตาม จัดทำฐานข้อมูลด้านงานบริการวิชาการ 3. สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ ของสถาบัน โดยเฉพาะด้านเอกสารเบิกจ่ายทางบัญชี 4. รับผิดชอบดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 5. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และ

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  29 พ.ค. 2561

       
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

  1. รับผิดชอบด้านงานวิจัยของฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 2. ประสานงาน ติดตามโครงการด้านการวิจัย และจัดทำฐานข้อมูลด้านงานวิจัย 3. จัดทำวารสารวิชาการและดำเนินการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะในช่องทางต่างๆ 4. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และงานประกันคุณภาพการศึกษา 5. ดำเนินโครงการจัดประชุมทางวิชาการ โ

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  29 พ.ค. 2561

       
 • Web Programmer

  1. พัฒนา Web application 2. ดูแล Web site ของหน่วยงานต่างๆ

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  10 ก.พ. 2561

       
 • อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาญี่ปุ่น และแผนกภาษาอังกฤษ

  - ดำเนินการสอนตามหลักสูตรและระเบียบภาระหน้าที่ของอาจารย์ - ดูแลและให้คำปรึกษานักศึกษาในเรื่องภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ รับผิดชอบเรื่องการจัดกิจกรรม แผนงาน โครงงานต่างๆ ด้านภาษาญี่ปุ่นที่ทางสำนักฯ กำหนดให้ - วางแผนวิเคราะห์ จัดเตรียมหลักสูตร ตำรา สื่อการสอนและปฏิบัติการ รวมทั้งระบบการเรียนการสอน เพื่อ

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  27 ม.ค. 2560