ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
 • เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

  1. บันทึกบัญชีในระบบโปรแกรมด้านรับและจ่าย และบัญชีทั่วไป 2. จัดทำและตรวจสอบเอกสารประกอบใบสำคัญจ่าย 3. จัดทำ ภ.ง.ด.1, 3 และ 53 เพื่อยื่นต่อกรมสรรพากร 4. จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย และ ภพ.30 เพื่อยื่นต่อกรมสรรพากร 5. จัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร Bank Reconciliation Statement) 6. จัดทำรายละเอียดประกอบงบ

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  21 ก.พ. 2561

       
 • เจ้าหน้าที่ศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน

  1. รับผิดชอบงานศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน 2. ประสานงาน ติดตาม และจัดทำฐานข้อมูลภาวะผู้ได้งานทำ 3. สนับสนุนการดำเนินงานทางด้านสหกิจศึกษาและฝึกงาน 4. รายงานผลการดำเนินงานด้านจัดหางาน 5. ติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการภายนอก 6. จัดทำสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานให้นักศึกษา 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  19 ก.พ. 2561

       
 • สมุห์บัญชี

  - วางระบบ GL และโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี รวมถึงระบบ MIS - วางแผนควบคุมระบบงานด้านภาษีอากร ภพ.30 ภงด.3 53 51 50 - ควบคุมและตรวจสอบระบบการจัดทำบัญชี - ควบคุม การจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน - ควบคุมและบริหาร Stock สินค้าคงเหลือ ทางบัญชี - จัดทำและวิเคราะห์งบการเงินรายงานผู้บริหารประจำเดือน - ตรวจสอบรายงานต่า

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  19 ก.พ. 2561

       
 • Registrar Officer [International Student Coordinator] ( Level 2 / Level 3)

  1. To provide quality services of Office of Registrar and Education Services to Thai and International student, faculties, and others such as student registration, course enrollment, student classification, grade report, etc. 2. Advise student, faculties and others to solve his/her problem related

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  10 ก.พ. 2561

       
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

  1. รับผิดชอบงานบริการวิชาการของฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 2. ประสานงาน ติดตาม และจัดทำฐานข้อมูลด้านงานบริการวิชาการ 3. รับผิดชอบดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 4. สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านต่างๆของสถาบัน 5. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และงานประกันคุณภาพการศึกษา 6. ส่งเสร

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  10 ก.พ. 2561

       
 • อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

  1. วางแผน วิเคราะห์ จัดเตรียมหลักสูตร แผนการศึกษา ตำราและสื่อการสอนและปฏิบัติการ รวมทั้งระบบการเรียนการสอน เพื่อให้การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและได้มาตรฐาน 2. ประสานงานกับคณะกรรมการวิชาการหรือกรรมการหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง และหาแนวทางความร่วมมือกับองค์กรอื่นเพื่อเสริมสร้างจุดแข็งของหลักสูตร

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  10 ก.พ. 2561

       
 • Web Programmer

  1. พัฒนา Web application 2. ดูแล Web site ของหน่วยงานต่างๆ

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  10 ก.พ. 2561

       
 • อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน, บัญชี, ธุรกิจระหว่างประเทศ

  1. วางแผน วิเคราะห์ จัดเตรียมหลักสูตร แผนการศึกษา ตำราและสื่อการสอนและปฏิบัติการ รวมทั้งระบบการเรียน การสอน เพื่อให้การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและได้มาตรฐาน 2. ประสานงานกับคณะกรรมการวิชาการหรือกรรมการหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง และหาแนวทางความร่วมมือกับองค์กรอื่นเพื่อ เสริมให้หล

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  10 ก.พ. 2561

       
 • อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาญี่ปุ่น และแผนกภาษาอังกฤษ

  - ดำเนินการสอนตามหลักสูตรและระเบียบภาระหน้าที่ของอาจารย์ - ดูแลและให้คำปรึกษานักศึกษาในเรื่องภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ รับผิดชอบเรื่องการจัดกิจกรรม แผนงาน โครงงานต่างๆ ด้านภาษาญี่ปุ่นที่ทางสำนักฯ กำหนดให้ - วางแผนวิเคราะห์ จัดเตรียมหลักสูตร ตำรา สื่อการสอนและปฏิบัติการ รวมทั้งระบบการเรียนการสอน เพื่อ

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  27 ม.ค. 2560