ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
 • ICC Support & Administrator

  1. ดูแลจัดทำงานด้านเอกสารและการประเมินของศูนย์ ICC 2. ดูและระบบ Digital Signage 3. ประสานงานระหว่าง User และ Technical Support Engineer 4. ติดต่อประสานงานภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน 5. ดำเนินการจัดทำวาระการประชุม บันทึกข้อความ หนังสือเชิญ และเอกสารประกอบการประชุม 6. ดูแลการเบิกจ่ายอุป

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  10 เม.ย. 2562

       
 • Graphic & Web Designer

  1. ออกแบบเว็บไซต์ 2. ออกแบบและจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ 3. จัดทำ Info Graphic และ ตัดต่อ VDO 4. งานอื่นๆที่ๆด้รับมอบหมาย

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  10 เม.ย. 2562

       
 • Web Programmer

  1. พัฒนาเว็บไซด์ของสถาบันตาม Requirement 2. ปรับปรุงระบบ Website ของสถาบันให้ทันสมัย 3. อัพเดทเว็บไซตต่างๆของสถาบันให้มีความปลอดภัย 4. จัดทำเอกสารและอบรมการใช้งานเว็บไซต์ 5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  10 เม.ย. 2562

       
 • อาจารย์ประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (IE)

  1. วางแผน วิเคราะห์ จัดเตรียมหลักสูตร แผนการศึกษา ตำราและสื่อการสอนและปฏิบัติการ รวมทั้งระบบการเรียนการสอน เพื่อให้การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและได้มาตรฐาน 2. ประสานงานกับคณะกรรมการวิชาการหรือกรรมการหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง และหาแนวทางความร่วมมือกับองค์กรอื่นเพื่อเสริมสร้างจุดแข็งของหลักสูต

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  25 มี.ค. 2562

       
 • Teaching Staff for Data Science and Analytics (International Program)

  Successful applicants will be expected to teach at the undergraduate and graduate levels, perform high quality research, advise undergraduate and graduate students, and be involved in service to the faculty of IT and TNI.

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  5 ก.พ. 2562

       
 • เจ้าหน้าที่ศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน

  1. รับผิดชอบงานสหกิจศึกษาโดยประสานงานกับสถานประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาจารย์ และนักศึกษาของสถาบันฯ 2. จัดทำฐานข้อมูลสถานประกอบการ และนักศึกษาสหกิจศึกษา ของศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน 3. ติดต่อประสานงานสถานประกอบการในการจัดส่ง การนิเทศ และการประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา 4. จัดอบรมและปฐมนิ

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  3 ก.พ. 2562

       
 • อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (LM)

  1. วางแผน วิเคราะห์ จัดเตรียมหลักสูตร แผนการศึกษา ตำราและสื่อการสอนและปฏิบัติการ รวมทั้งระบบการเรียนการสอนสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (LM) เพื่อให้การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและได้มาตรฐาน 2. ประสานงานกับคณะกรรมการวิชาการหรือกรรมการหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง และหาแนวทางความร่วมมือก

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  3 ก.พ. 2562

       
 • อาจารย์ประจำ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

  1. วางแผน วิเคราะห์ จัดเตรียมหลักสูตร แผนการศึกษา ตำราและสื่อการสอนและปฏิบัติการ รวมทั้งระบบการเรียนการสอนสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ เพื่อให้การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและได้มาตรฐาน 2. ประสานงานกับคณะกรรมการวิชาการหรือกรรมการหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง และหาแนวทางความร่วมมือกับองค์กรอื่น

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  3 ก.พ. 2562

       
 • อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาญี่ปุ่น และแผนกภาษาอังกฤษ

  - ดำเนินการสอนตามหลักสูตรและระเบียบภาระหน้าที่ของอาจารย์ - ดูแลและให้คำปรึกษานักศึกษาในเรื่องภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ รับผิดชอบเรื่องการจัดกิจกรรม แผนงาน โครงงานต่างๆ ด้านภาษาญี่ปุ่นที่ทางสำนักฯ กำหนดให้ - วางแผนวิเคราะห์ จัดเตรียมหลักสูตร ตำรา สื่อการสอนและปฏิบัติการ รวมทั้งระบบการเรียนการสอน เพื

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  3 ก.พ. 2562

       
 • อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

  1. วางแผน วิเคราะห์ จัดเตรียมหลักสูตร แผนการศึกษา ตำราและสื่อการสอนและปฏิบัติการ รวมทั้งระบบการเรียนการสอน เพื่อให้การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและได้มาตรฐาน 2. ประสานงานกับคณะกรรมการวิชาการหรือกรรมการหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง และหาแนวทางความร่วมมือกับองค์กรอื่นเพื่อเสริมสร้างจุดแข็งของหลักสูต

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  6 ธ.ค. 2561

       
 • เจ้าหน้าที่ประสานงาน คณะบริหารธุรกิจ

  1. วางแผนการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการตลาด 2. บริหารและพัฒนา Website ของคณะบริหารธุรกิจ 3. จัดทำ BA News, MBA News 4. พัฒนา Social media อื่นๆ ที่ใช้ประโยชน์ในการสื่อสารการตลาด 5. ประสานงานกับศูนย์รับสมัครนักศึกษาเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการรับนักศึกษา 6. รับผิดชอบหน้าที่ในการเป็นเลขานุการของคณะ

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  6 ธ.ค. 2561

       
 • เจ้าหน้าที่รับสมัครนักศึกษา (ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตวิทยาลัย)

  1. รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท 2. จัดงาน Open House ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและเปิดให้เยี่ยมชมสถาบัน 3. ให้บริการข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท แก่ผู้สนใจ 4. วิจัยทางการตลาดและวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดเกี่ยวกับการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญา

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  6 ธ.ค. 2561