ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
 • เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ ระดับ 1-2

  1. การประสานงานนัดสัมภาษณ์งาน 2. การทำสัญญาจ้างงาน, บัตรพนักงาน และการจัดเก็บแฟ้มประวัติ 3. การจัดทำเอกสารประเมินการทดลองงาน 4. การจัดทำเอกสารขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงานให้กับอาจารย์ชาวต่างชาติ 5. งานสวัสดิการเครื่องแบบพนักงาน, การจัดทำนามบัตร, รวบรวมเอกสารการเคลมประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม และการเบิก

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  6 ธ.ค. 2561

       
 • อาจารย์ประจำ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

  1. วางแผน วิเคราะห์ จัดเตรียมหลักสูตร แผนการศึกษา ตำราและสื่อการสอนและปฏิบัติการ รวมทั้งระบบการเรียน การสอน เพื่อให้การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและได้มาตรฐาน 2. ประสานงานกับคณะกรรมการวิชาการหรือกรรมการหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง และหาแนวทางความร่วมมือกับองค์กรอื่นเพื่อเสริมให้หลักสูตรมีจุดแข็ง

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  6 ธ.ค. 2561

       
 • เจ้าหน้าที่บริการวิชาการและสนับสนุนศูนย์เชี่ยวชาญ COE-ISI (รับสมัครด่วน)

  1. รับผิดชอบงานบริการวิชาการของฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 2. ประสานงาน ติดตาม จัดทำฐานข้อมูลด้านงานบริการวิชาการ 3. สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ ของสถาบัน โดยเฉพาะด้านเอกสารเบิกจ่ายทางบัญชี 4. รับผิดชอบดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 5. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  6 ธ.ค. 2561

       
 • อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาญี่ปุ่น และแผนกภาษาอังกฤษ

  - ดำเนินการสอนตามหลักสูตรและระเบียบภาระหน้าที่ของอาจารย์ - ดูแลและให้คำปรึกษานักศึกษาในเรื่องภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ รับผิดชอบเรื่องการจัดกิจกรรม แผนงาน โครงงานต่างๆ ด้านภาษาญี่ปุ่นที่ทางสำนักฯ กำหนดให้ - วางแผนวิเคราะห์ จัดเตรียมหลักสูตร ตำรา สื่อการสอนและปฏิบัติการ รวมทั้งระบบการเรียนการสอน เพื

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  6 ธ.ค. 2561

       
 • อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

  1. วางแผน วิเคราะห์ จัดเตรียมหลักสูตร แผนการศึกษา ตำราและสื่อการสอนและปฏิบัติการ รวมทั้งระบบการเรียนการสอน เพื่อให้การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและได้มาตรฐาน 2. ประสานงานกับคณะกรรมการวิชาการหรือกรรมการหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง และหาแนวทางความร่วมมือกับองค์กรอื่นเพื่อเสริมสร้างจุดแข็งของหลักสูต

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  6 ธ.ค. 2561

       
 • Web Programmer

  1. พัฒนา Web application 2. ดูแล Web site ของหน่วยงานต่างๆ

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  6 ธ.ค. 2561

       
 • เจ้าหน้าที่ประสานงาน คณะบริหารธุรกิจ

  1. วางแผนการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการตลาด 2. บริหารและพัฒนา Website ของคณะบริหารธุรกิจ 3. จัดทำ BA News, MBA News 4. พัฒนา Social media อื่นๆ ที่ใช้ประโยชน์ในการสื่อสารการตลาด 5. ประสานงานกับศูนย์รับสมัครนักศึกษาเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการรับนักศึกษา 6. รับผิดชอบหน้าที่ในการเป็นเลขานุการของคณะ

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  6 ธ.ค. 2561

       
 • เจ้าหน้าที่ทะเบียนและประมวลผล ระดับ 1-2 (Registrar Officer)

  1. ให้บริการงานทะเบียนและการบริการการศึกษา แก่นักศึกษา ผู้ปกครอง คณาจารย์ และผู้มาติดต่อ เช่น การขึ้นทะเบียนนักศึกษา การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา การตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา การบันทึกผลการศึกษา เป็นต้น 2. ให้คำปรึกษากับนักศึกษา ผู้ปกครอง คณาจารย์ เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้ร

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  6 ธ.ค. 2561

       
 • เจ้าหน้าที่วิจัยและงานวารสาร

  1. รับผิดชอบด้านงานวิจัยและวารสารวิชาการของสถาบัน 2. ประสานงาน ติดตามโครงการด้านการวิจัย และจัดทำฐานข้อมูลด้านงานวิจัย 3. จัดทำวารสารวิชาการและดำเนินการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะในช่องทางต่างๆ 4. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และงานประกันคุณภาพการศึกษา 5. ดำเนินโครงการจัดประชุมทางวิชาการร

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  6 ธ.ค. 2561

       
 • อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

  1. วางแผน วิเคราะห์ จัดเตรียมหลักสูตร แผนการศึกษา ตำราและสื่อการสอนและปฏิบัติการ รวมทั้งระบบการเรียน การสอน เพื่อให้การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและได้มาตรฐาน 2. ประสานงานกับคณะกรรมการวิชาการหรือกรรมการหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง และหาแนวทางความร่วมมือกับองค์กรอื่นเพื่อเสริมให้หลักสูตรมีจุดแข็ง

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  6 ธ.ค. 2561

       
 • เจ้าหน้าที่รับสมัครนักศึกษา (ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตวิทยาลัย)

  1. รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท 2. จัดงาน Open House ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและเปิดให้เยี่ยมชมสถาบัน 3. ให้บริการข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท แก่ผู้สนใจ 4. วิจัยทางการตลาดและวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดเกี่ยวกับการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญา

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  6 ธ.ค. 2561