ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
 • อาจารย์ประจำ ประเภทนักวิจัย

  1. ภาระงานด้านการวิจัยของศูนย์ความเชี่ยวชาญการบูรณาการระบบอัจริยะ (COE-ISI) 2. ภาระงานด้านบริการวิชาการของศูนย์ความเชี่ยวชาญการบูรณาการระบบอัจริยะ (COE-ISI) 3. ภาระงานด้านการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 4. ภาระงานอื่นๆ ที่ผู้อำนวยการศูนย์ความเชี่ยวชาญการบูรณาการระบบอัจริยะ (COE-ISI) มอบหมาย

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  30 พ.ค. 2561

       
 • เจ้าหน้าที่บริการวิชาการและสนับสนุนศูนย์เชี่ยวชาญ COE-ISI (รับสมัครด่วน)

  1. รับผิดชอบงานบริการวิชาการของฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 2. ประสานงาน ติดตาม จัดทำฐานข้อมูลด้านงานบริการวิชาการ 3. สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ ของสถาบัน โดยเฉพาะด้านเอกสารเบิกจ่ายทางบัญชี 4. รับผิดชอบดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 5. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และ

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  29 พ.ค. 2561

       
 • เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

  1. บันทึกบัญชีในระบบโปรแกรมด้านรับและจ่าย และบัญชีทั่วไป 2. จัดทำและตรวจสอบเอกสารประกอบใบสำคัญจ่าย 3. จัดทำ ภ.ง.ด.1, 3 และ 53 เพื่อยื่นต่อกรมสรรพากร 4. จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย และ ภพ.30 เพื่อยื่นต่อกรมสรรพากร 5. จัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร Bank Reconciliation Statement) 6. จัดทำรายละเอียดประกอบงบ

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  29 พ.ค. 2561

       
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

  1. รับผิดชอบด้านงานวิจัยของฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 2. ประสานงาน ติดตามโครงการด้านการวิจัย และจัดทำฐานข้อมูลด้านงานวิจัย 3. จัดทำวารสารวิชาการและดำเนินการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะในช่องทางต่างๆ 4. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และงานประกันคุณภาพการศึกษา 5. ดำเนินโครงการจัดประชุมทางวิชาการ โ

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  29 พ.ค. 2561

       
 • อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

  1. วางแผน วิเคราะห์ จัดเตรียมหลักสูตร แผนการศึกษา ตำราและสื่อการสอนและปฏิบัติการ รวมทั้งระบบการเรียนการสอน เพื่อให้การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและได้มาตรฐาน 2. ประสานงานกับคณะกรรมการวิชาการหรือกรรมการหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง และหาแนวทางความร่วมมือกับองค์กรอื่นเพื่อเสริมสร้างจุดแข็งของหลักสูตร

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  10 ก.พ. 2561

       
 • Web Programmer

  1. พัฒนา Web application 2. ดูแล Web site ของหน่วยงานต่างๆ

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  10 ก.พ. 2561

       
 • อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน, บัญชี, ธุรกิจระหว่างประเทศ

  1. วางแผน วิเคราะห์ จัดเตรียมหลักสูตร แผนการศึกษา ตำราและสื่อการสอนและปฏิบัติการ รวมทั้งระบบการเรียน การสอน เพื่อให้การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและได้มาตรฐาน 2. ประสานงานกับคณะกรรมการวิชาการหรือกรรมการหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง และหาแนวทางความร่วมมือกับองค์กรอื่นเพื่อ เสริมให้หล

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  10 ก.พ. 2561

       
 • อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาญี่ปุ่น และแผนกภาษาอังกฤษ

  - ดำเนินการสอนตามหลักสูตรและระเบียบภาระหน้าที่ของอาจารย์ - ดูแลและให้คำปรึกษานักศึกษาในเรื่องภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ รับผิดชอบเรื่องการจัดกิจกรรม แผนงาน โครงงานต่างๆ ด้านภาษาญี่ปุ่นที่ทางสำนักฯ กำหนดให้ - วางแผนวิเคราะห์ จัดเตรียมหลักสูตร ตำรา สื่อการสอนและปฏิบัติการ รวมทั้งระบบการเรียนการสอน เพื่อ

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  27 ม.ค. 2560