ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
 • Production Manager

  1.บริหารจัดการหน่วยงานผลิต 2.ควบคุมดูแลและให้การอบรมผู้ใต้บังคับบัญชาในฝ่ายผลิต 3.ติดตามและวัดผลความคืบหน้าของ KPI ขอแผนกผลิต 4.ควบคุมดูแลการใช้วัสดุสิ้นเปลืองให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 5.ปรับปรุงคุณภาพ ต้นทุน เวลาที่ใช้ในกระบวนการผลิต

  Shonan Unitec (Thailand) Co., Ltd.

  ฉะเชิงเทรา

  27 ก.ย. 2561

       
 • JIG Engineer

  1.จัดเตรียมงานเรื่อง JIG ในส่วนของงานใหม่ 2.วางแผนงานใหม่โดยใช้หลักการ 4M 3.จัดทำ Assembly Condition 4.รวบรวมข้อมูลของปัญหาที่พบ วางแผนในการดำเนินการแก้ไขในการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน 5.ปรับปรุงพัฒนาระบบวิธีการทำงาน 6.จัดทำ PCR,ECR,Project follow up

  Shonan Unitec (Thailand) Co., Ltd.

  ฉะเชิงเทรา

  27 ก.ย. 2561