Job type
Business type
Work location
Advertise date
Keyword
  One word Every word
 
Field
Education Address
Experience Gender
Salary rate
Keyword
  One word Every word
 
18 พ.ย. 2559

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด(มหาชน) บริษัท ในเครือสหพัฒน์ ซึ่งเป็นผู้นําการผลิตและจําหน่ายวัตถุดิบสิ่งทอที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมต่างๆ (Technical Textile/Industrial Textile) เช่น วัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ รวมถึงกลุ่มสินค้าสิ่งทอเพื่อการใช้สอยภายในครัวเรือน(Home Textile) เช่น หมอน ผ้าห่ม ผ้ารองกันเปื้อนสําหรับเครื่องนอนฯลฯ และสินค้าเพื่อสุขภาพ(Health Care) อาทิ เข็มขัดพยุงหลัง หน้ากากอนามัย เป็นต้น

กลุ่ม บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จํากัด(มหาชน) มีการขยายกําลังการผลิต ต้องการรับผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีความมุ่งมั่นและกระตือรือร้น เข้าร่วมงานกับบริษัทฯ
 

Benefits

ค่ากะ
เบี้ยเพิ่มประสิทธิภาพ
ค่ากะ
ค่าลักษณะงาน
โบนัส
ขึ้นเงินเดือนประจำปี
หอพัก
ประกันชีวิตกลุ่ม
กองทุนสำรองเลี้ยงขีพ
กองทุนประกันสังคม
สหกรณ์ออมทรัพย์


JOB DETAILS

Position : จนท.ตรวจสอบภายใน/Internal AuditJobdescribe

-จัดทำแนวการตรวจสอบ(Audit Program),รวบรวมข้อมูลและจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องในงานตรวจสอบ เพื่อสัมภาษณ์ผู้รับการตรวจ ตาม Audit Program
-ประชุมสรุปข้อมูลงานสอบทานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อชี้แจง เสนอแนะ หารือเกี่ยวกับข้อเท็จจริง พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุง รวมถึงการจัดทำร่างรายงานสรุปผลการสอบทาน เสนอผู้บังคับบัญชา
-จัดเตรียมข้อมูลและวิเคราะห์งบการเงินเบื้องต้น เสนอผู้บังคับบัญชา
-จัดเตรียมข้อมูลในการหาผู้สอบบัญชี และเปรียบเทียบราคา เพื่อเสนอพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
   
Work location

704/1-9 ถนนพระราม 3 บางโพงพาง ยานนาวา
Province

Bangkok
   
No. of position

3
Salary

ตามโครงสร้าง/ตามตกลง
 
Qualifications

เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือ การตรวจสอบภายใน
มีทักษะในการประสานงาน การวางแผน การวิเคราะห์ และการโน้มน้าว
มีประสบการณ์เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 
How to apply

สมัครโดยตรงที่บริษัท เลขที่ 704/1-9 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทร 02-2940071 ต่อ 186,185 หรือ ส่ง CV. มาที่ Email:hrm@tpc.co.th, phimluk.sa@tpc.co.th
 
Contact

คุณพิมพ์ลักษณ์ แสงโชติ (แผนกบุคคล)
บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)
704/1-9 ถ.พระราม 3 ยานนาวา บางโพงพาง
Bangkok 10120
Tel. : 0-2294-0071- ต่อ186,185
Fax : 02-2942386
Email : hrm@tpc.to.th
Website : www.tpcorp.co.th
 
 
 
Apply Now