Job type
Business type
Work location
Advertise date
Keyword
  One word Every word
 
Field
Education Address
Experience Gender
Salary rate
Keyword
  One word Every word
 
17 ม.ค. 2560

บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2541 โดยมีกลุ่มบริษัท ช. การช่าง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพื่อเข้าร่วมประมูลสัมปทานโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินรายแรกของไทย ในฐานะผู้ออกแบบ ผลิต จัดหา ติดตั้ง ทดสอบ และใช้งานอุปกรณ์งานระบบ เพื่อดำเนินการและบำรุงรักษาระบบรถไฟฟ้า โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2543 และวันที่ 25 กรกฎาคม 2543 ตามลำดับ ให้เป็นผู้ได้รับสัมปทานในโครงการดังกล่าว

บริษัทเป็นผู้ให้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินสายแรกของประเทศไทยที่ได้รับสัมปทานให้บริการเดินรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล จากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2543 โดยมีเส้นทางการเดินรถรวมระยะทาง 20 กิโลเมตร รวม 18 สถานี บริษัทมีรายได้จากจัดเก็บรายได้ค่าโดยสาร รวมทั้งรายได้จากการดำเนินกิจกรรมและพัฒนาเชิงพาณิชย์ ตลอดอายุสัมปทานเป็นระยะเวลา 25 ปี นับจากวันที่ รฟม. ออกหนังสือไม่คัดค้านการเริ่มให้บริการที่ก่อให้เกิดรายได้ คือวันที่ 2 กรกฎาคม 2547 จนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2572

บริษัทได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2000 และได้รับการรับรองระบบการจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย TIS/OHSAS 18001 จากการตรวจประเมินโดย TUV NORD (Thailand) เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 และ วันที่ 5 ตุลาคม 2549 ตามลำดับ บริษัทได้เข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2549
 

Benefits

1. ค่ารักษาพยาบาล
2. ลาอุปสมบท หรือลาประกอบพิธีฮัจจ์
3. เช็คของขวัญเมื่อพนักงานสมรสและสิทธิในการลาเพื่อสมรส
4. การลาคลอดบุตรและเงินพิเศษ
5. เงินสวัสดิการมรณะสงเคราะห์ ค่าฌาปนกิจและสิทธิในการลา
6. ในช่วยเหลือกรณี ประสบอัคคีภัย วาตภัย หรืออุทกภัย
7. การตรวจสุขภาพประจำปี
8. การประกันภัยอุบัติเหตุและการประกันชีวิต
9. เครื่องแบบพนักงาน 5 ชุด
10.เงินบำรุงขวัญ(โบนัส)ประจำปี ปรับเงินเดือนประจำปี
11.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
12.ส่วนลดบัตรโดยสาร MRT ครึ่งราคา
13.Fitness
14.รถรับส่งพนักงาน


JOB DETAILS

Position : เจ้าหน้าที่บริหารระบบสารสนเทศJobdescribe

• ดูแลและบำรุงรักษางานโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูลภายในบริษัทฯ
• พัฒนาระบบการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
• วิเคราะห์ ออกแบบ และติดตั้ง ตลอดจนการกู้คืนระบบบริการหลักบนเครื่องแม่ข่าย
• ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายระบบเอนเตอร์ไพส์ซอฟแวร์ SAP เพื่องานระบบด้านการเงิน จัดซื้อและงานซ่อมบำรุง
• ดูแลการทำสำเนาข้อมูลจากที่เก็บข้อมูลหลักไปยังที่เก็บข้อมูลสำรอง เพื่อการกู้คืนข้อมูล
• ดูแล บำรุงรักษา และควบคุมการเข้าถึงข้อมูลหลัก และทรัพยากรต่างๆ บนระบบเครือข่าย
   
Work location

พระรราม 9 เขตห้วยขวาง
Province

Bangkok
   
No. of position

1
Salary

ตามประสบการณ์
 
Qualifications

• เพศชาย /หญิง อายุ 22-30 ปี
• จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาสถิติประยุกต์ หรือที่เกี่ยวข้อง
• มีความรู้และความสามารถในการจัดการ ด้านอุปกรณ์ โปรแกรม และการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย รวมถึงการสนับสนุนผู้ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์
• มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมระบบปฏิบัติพื้นฐาน เช่น Windows XP, Windows 2003 Server เป็นต้น
• สามารถนำเสนอโครงการ (Presentation) และพัฒนาโครงการ (Implementation)
• บุคลิกภาพดี มีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ตลอดเวลา
• อดทนต่อปริมาณงานมาก และสามารถทำงานในช่วงนอกเวลาปกติ
• มีทัศนคติที่ดีต่องาน เพื่อนร่วมงานและบริษัท
• สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสุขภาพดี
• ได้รับประกาศนียบัตรด้านคอมพิวเตอร์จากสถาบันที่ได้รับการยอมรับ (MCSE, MCP, etc.) จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 
How to apply

•กรอกประวัติในเว็บไซต์ www.bangkokmetro.co.th (ร่วมงานกับบีเอ็มซีแอล) (Recommend)
•ติดต่อสมัครด้วยตนเอง ทุกวันทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-14.00 น.
•หรือส่งประวัติมาที่ recruitment@bemplc.co.th
 
Contact

แผนกสรรหาและว่าจ้าง คุณนภาพร เกียรติคุณ, คุณจินดารัตน์
บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
189 ถ.พระราม 9 ห้วยขวาง ห้วยขวาง
Bangkok 10310
Tel. : 0-2354-2000 ต่อ 3101-3106
Fax : 0-2354-2020
Email : recruitment@bemplc.co.th
Website : www.bemplc.co.th
 
แผนที่
แผนที่
 
 
Apply Now