Job type
Business type
Work location
Advertise date
Keyword
  One word Every word
 
Field
Education Address
Experience Gender
Salary rate
Keyword
  One word Every word
 
5 ก.พ. 2563

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งได้รับอนุญาตจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งใหม่ เริ่มเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 ในหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่เน้นเทคโนโลยีด้านวิศวกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการที่จำเป็นต่อภาคอุตสาหกรรมไทย

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มีปณิธารมุ่งมั่นสู่ความเป็นศูนย์กลางทางวิชาการและวิชาชีพเฉพาะทางชั้นสูงเพื่อเป็นแหล่งสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการบริหารจัดการที่ทันสมัย มีความเป็นเลิศทางวิชาการ การประยุกต์และการเผยแพร่องค์ความรู้แก่สังคม โดยยึดมั่นในคุณธรรมและจิตสำนึกต่อสังคม
 

Benefits

1.ประกันสังคม
2.ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม (IPD, OPD)
3.เครื่องแบบพนักงาน
4.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
5.การตรวจสุขภาพประจำปี
6.โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
7.การฝึกอบรมสัมมนา
8.ส่งเสริมการศึกษา ดูงาน และการทำวิจัย
9.สวัสสดิการเยี่ยมไข้
10.ทุนการศึกษาบุตรระดับปริญญาตรีที่ศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่น
11.เงินช่วยเหลืองานมรณกรรม 5,000 - 10,000 บาท (พนักงานและบิดามารดา)


JOB DETAILS

Position : Digital Engineering Lecturers of the International ProgramJobdescribe

1. สอนรายวิชาของหลักสูตรวิศวกรรมดิจิทัลเป็นภาษาอังกฤษ ได้แก่ รายวิชา Mechatronics, Robotics, Industrial Automation Systems, IoT, Cloud computing, Augmented Reality (AR)/ Virtual Reality (VR), Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML), Deep Learning, Computer Vision, Manufacturing processes by 3D printer, Computational Techniques
2. จัดเตรียมแผนการศึกษาและสื่อการสอนบรรยายและปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย
3. ประสานงานกับคณาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมดิจิทัล และหลักสูตรอื่นๆ ของวิทยาลัยนานาชาติ เพื่อการผลิตบัณฑิตและร่วมมือกันทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างจุดแข็งและประชาสัมพันธ์หลักสูตรและวิทยาลัยนานาชาติ
4. ดูแลและให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา และรับผิดชอบเรื่องการฝึกสหกิจศึกษา การฝึกงาน และการทำโครงงานของนักศึกษา
5. ดำเนินการสอนตามหลักสูตรและระเบียบภาระหน้าที่ของอาจารย์และนักวิจัย
6. รับผิดชอบหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณบดีหรือประธานหลักสูตร
   
Work location

ถนนพัฒนาการ
Province

Bangkok
   
No. of position

1
Salary

ตามโครงสร้างสถาบัน
 
Qualifications

1. เพศชาย/หญิง อายุ 25-40 ปี
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ด้านวิศวกรรมดิจิทัล, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษดีเยี่ยม
4. สามารถสอนรายวิชาของหลักสูตรวิศวกรรมดิจิทัลเป็นภาษาอังกฤษ ได้แก่ รายวิชา Mechatronics, Robotics, Industrial Automation Systems, IoT, Cloud computing, Augmented Reality (AR)/ Virtual Reality (VR), Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML), Deep Learning, Computer Vision, Manufacturing processes by 3D printer, Computational Techniques
5. สามารถจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online Learning) ผ่านทาง web-based หรือ mobiile- based applications ได้
6. หากมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษดังต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (TOEFL (PBT) / TOEFL (ITP) คะแนนขั้นต่ำ 550, TOEFL (CBT) คะแนนขั้นต่ำ 213, TOEFL (IBT) คะแนนขั้นต่ำ 79, IELTS คะแนนขั้นต่ำ 6.5
 
Apply for this position please contact

 
How to apply

1. สมัครด้วยตนเอง
- เดินทางด้วยรถไฟฟ้า (BTS) ลงที่สถานีเอกมัย ต่อรถประจำทางสาย 133 จากหน้าวัดธาตุทอง ลงรถที่ป้ายหน้าซอยพัฒนาการ 37
- เดินทางด้วยรถไฟฟ้ามหานคร (รถไฟใต้ดิน) ลงที่สถานีเพชรบุรี ต่อรถประจำทางสาย 11 บนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ลงรถที่ป้ายหน้าซอยพัฒนาการ 37
- รถประจำทางที่ผ่านสถาบันฯ ได้แก่ สาย 11, 133, 206, ปอ.92 และ ปอ.517

2.ดาวโหลดใบสมัคร https://www.tni.ac.th/home/careers
If you are interested, please send your Application พร้อมเอกสารประกอบการสมัครงาน ส่งเมลถึง hr@tni.ac.th, warunee@tni.ac.th, jutamas@tni.ac.th

3.สมัครทางไปรษณีย์ (ตามที่อยู่ของสถาบันฯ)
 
Contact

คุณวารุณี
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
1771/1 ถนนพัฒนาการ สวนหลวง สวนหลวง
Bangkok 10250
Tel. : 027632600 ต่อ 2615
Fax : 027632700
Email : warunee@tni.ac.th
Website : www.tni.ac.th
 
 
 
Apply Now