Job type
Business type
Work location
Advertise date
Keyword
  One word Every word
 
Field
Education Address
Experience Gender
Salary rate
Keyword
  One word Every word
 
5 ก.พ. 2563

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งได้รับอนุญาตจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งใหม่ เริ่มเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 ในหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่เน้นเทคโนโลยีด้านวิศวกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการที่จำเป็นต่อภาคอุตสาหกรรมไทย

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มีปณิธารมุ่งมั่นสู่ความเป็นศูนย์กลางทางวิชาการและวิชาชีพเฉพาะทางชั้นสูงเพื่อเป็นแหล่งสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการบริหารจัดการที่ทันสมัย มีความเป็นเลิศทางวิชาการ การประยุกต์และการเผยแพร่องค์ความรู้แก่สังคม โดยยึดมั่นในคุณธรรมและจิตสำนึกต่อสังคม
 

Benefits

1.ประกันสังคม
2.ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม (IPD, OPD)
3.เครื่องแบบพนักงาน
4.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
5.การตรวจสุขภาพประจำปี
6.โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
7.การฝึกอบรมสัมมนา
8.ส่งเสริมการศึกษา ดูงาน และการทำวิจัย
9.สวัสสดิการเยี่ยมไข้
10.ทุนการศึกษาบุตรระดับปริญญาตรีที่ศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่น
11.เงินช่วยเหลืองานมรณกรรม 5,000 - 10,000 บาท (พนักงานและบิดามารดา)


JOB DETAILS

Position : เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม (ด่วน)Jobdescribe

1. รับผิดชอบงานธุรการด้านวิจัยและการจัดทำวารสารวิชาการของสถาบัน
2. ประสานงานและติดตามรายงานโครงการวิจัย รวมถึงการจัดทำฐานข้อมูลด้านงานวิจัย
3. เผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์สถาบันฯ สู่่สาธารณะในช่องทางต่างๆ
4. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และงานประกันคุณภาพการศึกษา
5. ร่วมเป็นคณะทำงานจัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ, จัดโครงการอบรมสัมมนา และงานแสดงนิทรรศการด้านการวิจัย
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
   
Work location

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ถนนพัฒนาการ
Province

Bangkok
   
No. of position

1
Salary

ตามโครงสร้างสถาบัน
 
Qualifications

1. สำเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี ด้านสถิติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ สังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี มีคะแนนสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน
3. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, Photoshop หากสามารถใช้โปรแกรมทางสถิติ หรือระบบวารสารออนไลน์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีประสบการณ์ในการประสานงานโครงการและการประกันคุณภาพการศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีความคิดเป็นระบบ สามารถวางแผนกระบวนการทำงานได้ด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบงานสูง อดทน กระตือรือร้น รักการเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถทำงานเป็นทีม
6. มีมนุษยสัมพันธ์ มีน้ำใจ และรักงานบริการ
 
Apply for this position please contact

 
How to apply

1. สมัครด้วยตนเอง
- เดินทางด้วยรถไฟฟ้า (BTS) ลงที่สถานีเอกมัย ต่อรถประจำทางสาย 133 จากหน้าวัดธาตุทอง ลงรถที่ป้ายหน้าซอยพัฒนาการ 37
- เดินทางด้วยรถไฟฟ้ามหานคร (รถไฟใต้ดิน) ลงที่สถานีเพชรบุรี ต่อรถประจำทางสาย 11 บนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ลงรถที่ป้ายหน้าซอยพัฒนาการ 37
- รถประจำทางที่ผ่านสถาบันฯ ได้แก่ สาย 11, 133, 206, ปอ.92 และ ปอ.517

2.ดาวโหลดใบสมัคร https://www.tni.ac.th/home/careers
If you are interested, please send your Application พร้อมเอกสารประกอบการสมัครงาน ส่งเมลถึง hr@tni.ac.th, warunee@tni.ac.th, jutamas@tni.ac.th

3.สมัครทางไปรษณีย์ (ตามที่อยู่ของสถาบันฯ)
 
Contact

คุณวารุณี
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
1771/1 ถนนพัฒนาการ สวนหลวง สวนหลวง
Bangkok 10250
Tel. : 027632600 ต่อ 2615
Fax : 027632700
Email : warunee@tni.ac.th
Website : www.tni.ac.th
 
 
 
Apply Now