Job type
Business type
Work location
Advertise date
Keyword
  One word Every word
 
Field
Education Address
Experience Gender
Salary rate
Keyword
  One word Every word
 
5 ก.พ. 2563

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งได้รับอนุญาตจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งใหม่ เริ่มเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 ในหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่เน้นเทคโนโลยีด้านวิศวกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการที่จำเป็นต่อภาคอุตสาหกรรมไทย

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มีปณิธารมุ่งมั่นสู่ความเป็นศูนย์กลางทางวิชาการและวิชาชีพเฉพาะทางชั้นสูงเพื่อเป็นแหล่งสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการบริหารจัดการที่ทันสมัย มีความเป็นเลิศทางวิชาการ การประยุกต์และการเผยแพร่องค์ความรู้แก่สังคม โดยยึดมั่นในคุณธรรมและจิตสำนึกต่อสังคม
 

Benefits

1.ประกันสังคม
2.ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม (IPD, OPD)
3.เครื่องแบบพนักงาน
4.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
5.การตรวจสุขภาพประจำปี
6.โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
7.การฝึกอบรมสัมมนา
8.ส่งเสริมการศึกษา ดูงาน และการทำวิจัย
9.สวัสสดิการเยี่ยมไข้
10.ทุนการศึกษาบุตรระดับปริญญาตรีที่ศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่น
11.เงินช่วยเหลืองานมรณกรรม 5,000 - 10,000 บาท (พนักงานและบิดามารดา)


JOB DETAILS

Position : เจ้าหน้าที่ความร่วมมือระหว่างประเทศและทุนการศึกษา (ปิดรับสมัคร)Jobdescribe

1. ปฎิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ ความร่วมมือระหว่างประเทศ ดำเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนต่างๆ ทั้งระยะสั้น และระยะยาว โครงการฝึกงานในต่างประเทศ โครงการศึกษาดูงานในต่างประเทศ การจัดสัมมนา รวมถึงส่งนักศึกษาหรือคณาจารย์ไปศึกษาต่อในระดับสูงที่มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น และอื่นๆ
2. ปฎิบัติงานด้านจัดหาทุน ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการบริจาคและสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา ดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรม, โครงการแลกเปลี่ยนบนเว็บไซต์สถาบันและโซเชียลมีเดีย
3. จัดทำฐานข้อมูลงานความร่วมมือระหว่างประเทศและทุนการศึกษา และปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
4. ประสานงานจัดเตรียมห้องพัก ยานพาหนะ ห้องประชุมและติดต่อสถานที่ต่าง ๆ ตลอดจนเตรียมของที่ระลึกในการรับรองอาคันตุกะที่มาเยือนมหาวิทยาลัยในโอกาสต่าง ๆ
5. ประสานงานดูแลและอำนวยความสะดวกนักศึกษาชาวต่างประเทศด้านการดำเนินงานขอวีซ่า (VISA)
6. ดำเนินงานด้านธุรการและงานเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ เช่น การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ การขอซื้อบริการและครุภัณฑ์ เป็นต้น
7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
Work location

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ถนนพัฒนาการ
Province

Bangkok
   
No. of position

1
Salary

ตามโครงสร้างสถาบัน
 
Qualifications

1. ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาวิชาอักษรศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การทางระหว่างประเทศและการทูต ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมือง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในงานตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
4. มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี ได้แก่ Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, โปรแกรมประชุมออนไลน์ เป็นต้น
5. มีความสามารถพูด/อ่าน/เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี มีผลทดสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 650 คะแนน (ผลสอบไม่เกิน 2 ปี)
6. หากมีประสบการณ์ในสายงานต่างประเทศ หรือมีทักษะภาษาญี่ปุ่น JLPT ระดับ N5 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
Apply for this position please contact

 
How to apply

1. สมัครด้วยตนเอง
- เดินทางด้วยรถไฟฟ้า (BTS) ลงที่สถานีเอกมัย ต่อรถประจำทางสาย 133 จากหน้าวัดธาตุทอง ลงรถที่ป้ายหน้าซอยพัฒนาการ 37
- เดินทางด้วยรถไฟฟ้ามหานคร (รถไฟใต้ดิน) ลงที่สถานีเพชรบุรี ต่อรถประจำทางสาย 11 บนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ลงรถที่ป้ายหน้าซอยพัฒนาการ 37
- รถประจำทางที่ผ่านสถาบันฯ ได้แก่ สาย 11, 133, 206, ปอ.92 และ ปอ.517

2.ดาวโหลดใบสมัคร https://www.tni.ac.th/home/careers
If you are interested, please send your Application พร้อมเอกสารประกอบการสมัครงาน ส่งเมลถึง hr@tni.ac.th, warunee@tni.ac.th, jutamas@tni.ac.th

3.สมัครทางไปรษณีย์ (ตามที่อยู่ของสถาบันฯ)
 
Contact

คุณวารุณี
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
1771/1 ถนนพัฒนาการ สวนหลวง สวนหลวง
Bangkok 10250
Tel. : 027632600 ต่อ 2615
Fax : 027632700
Email : warunee@tni.ac.th
Website : www.tni.ac.th
 
 
 
Apply Now