ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
5 ก.พ. 2563

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งได้รับอนุญาตจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งใหม่ เริ่มเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 ในหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่เน้นเทคโนโลยีด้านวิศวกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการที่จำเป็นต่อภาคอุตสาหกรรมไทย

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มีปณิธารมุ่งมั่นสู่ความเป็นศูนย์กลางทางวิชาการและวิชาชีพเฉพาะทางชั้นสูงเพื่อเป็นแหล่งสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการบริหารจัดการที่ทันสมัย มีความเป็นเลิศทางวิชาการ การประยุกต์และการเผยแพร่องค์ความรู้แก่สังคม โดยยึดมั่นในคุณธรรมและจิตสำนึกต่อสังคม
 

สวัสดิการ

1.ประกันสังคม
2.ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม (IPD, OPD)
3.เครื่องแบบพนักงาน
4.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
5.การตรวจสุขภาพประจำปี
6.โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
7.การฝึกอบรมสัมมนา
8.ส่งเสริมการศึกษา ดูงาน และการทำวิจัย
9.สวัสสดิการเยี่ยมไข้
10.ทุนการศึกษาบุตรระดับปริญญาตรีที่ศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่น
11.เงินช่วยเหลืองานมรณกรรม 5,000 - 10,000 บาท (พนักงานและบิดามารดา)


JOB DETAILS

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการวิชาการ ระดับ 1 (ปิดรับสมัคร)รายละเอียดงาน

1.ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก ได้แก่ อาจารย์, วิทยากร, ผู้ให้ทุน และผู้ว่าจ้าง
2.จัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการและใบเสนอราคา, สัญญาโครงการ และออกใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน
3. ยื่นเอกสารข้อเสนอโครงการและใบเสนอราคา, สัญญาโครงการ, ออกใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงินให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้วิทยากรและทีมงานที่เกี่ยวข้อง
4.ประชาสัมพันธ์โครงการและประสานการจัดทำโปสเตอร์และวีดีโอ
5.ดูแลความเรียบร้อยในการจัดบริการวิชาการ ได้แก่ การจองห้องประชุมของสถาบัน, การจองห้องประชุมออนไลน์ผ่านระบบแอปพลิเคชัน ZOOM/Google Meet/Microsoft Teams, การลงทะเบียนผู้เข้ารับการฝึกอบรม, อำนวยความสะดวกแก่วิทยากรด้านต่างๆ
6. ติดตามความก้าวหน้าและจัดทำรายงานความก้าวหน้าของโครงการต่างๆ ตลอดจนการจัดทำรายงานปิดโครงการร่วมกับวิทยากร
7. ประสานงานในการจัดการประชุมของฝ่ายบริการวิชาการ
8. อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
   
สถานที่ปฏิบัติงาน

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ถนนพัฒนาการ
จังหวัด

กรุงเทพมหานคร
   
อัตรา

1
เงินเดือน

ตามโครงสร้างสถาบัน
 
คุณสมบัติ

1. เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, การตลาด, เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในงานบริหารหลักสูตร หรือโครงการฝึกอบรม/สัมมนา
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
5. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Word, Excel, Power Point และการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น
6. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
7. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้
และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดี
8. มีความคล่องตัวและยืดหยุ่นในการทำงาน
9. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาได้
10. หากสามารถวางแผนต้นทุนแบบ Activity base ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
สำหรับตำแหน่งงานนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ

 
วิธีการสมัคร

1. สมัครด้วยตนเอง
- เดินทางด้วยรถไฟฟ้า (BTS) ลงที่สถานีเอกมัย ต่อรถประจำทางสาย 133 จากหน้าวัดธาตุทอง ลงรถที่ป้ายหน้าซอยพัฒนาการ 37
- เดินทางด้วยรถไฟฟ้ามหานคร (รถไฟใต้ดิน) ลงที่สถานีเพชรบุรี ต่อรถประจำทางสาย 11 บนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ลงรถที่ป้ายหน้าซอยพัฒนาการ 37
- รถประจำทางที่ผ่านสถาบันฯ ได้แก่ สาย 11, 133, 206, ปอ.92 และ ปอ.517

2.ดาวโหลดใบสมัคร https://www.tni.ac.th/home/careers
If you are interested, please send your Application พร้อมเอกสารประกอบการสมัครงาน ส่งเมลถึง hr@tni.ac.th, warunee@tni.ac.th, jutamas@tni.ac.th

3.สมัครทางไปรษณีย์ (ตามที่อยู่ของสถาบันฯ)
 
ติดต่อ

คุณวารุณี
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
1771/1 ถนนพัฒนาการ สวนหลวง สวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์โทรศัพท์ : 027632600 ต่อ 2615
แฟกซ์ : 027632700
อีเมล์ : warunee@tni.ac.th
เว็บไซต์ : www.tni.ac.th
 
 
 
Apply Now / สมัครงานนี้