職種
業種
勤務地
掲載日
キーワード
  単語を含む 全て含む
 
職種
専攻 住所
職務経験 性別
月給
キーワード
  単語を含む 全て含む
 
5 ก.พ. 2563

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งได้รับอนุญาตจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งใหม่ เริ่มเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 ในหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่เน้นเทคโนโลยีด้านวิศวกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการที่จำเป็นต่อภาคอุตสาหกรรมไทย

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มีปณิธารมุ่งมั่นสู่ความเป็นศูนย์กลางทางวิชาการและวิชาชีพเฉพาะทางชั้นสูงเพื่อเป็นแหล่งสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการบริหารจัดการที่ทันสมัย มีความเป็นเลิศทางวิชาการ การประยุกต์และการเผยแพร่องค์ความรู้แก่สังคม โดยยึดมั่นในคุณธรรมและจิตสำนึกต่อสังคม
 

Benefits

1.ประกันสังคม
2.ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม (IPD, OPD)
3.เครื่องแบบพนักงาน
4.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
5.การตรวจสุขภาพประจำปี
6.โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
7.การฝึกอบรมสัมมนา
8.ส่งเสริมการศึกษา ดูงาน และการทำวิจัย
9.สวัสสดิการเยี่ยมไข้
10.ทุนการศึกษาบุตรระดับปริญญาตรีที่ศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่น
11.เงินช่วยเหลืองานมรณกรรม 5,000 - 10,000 บาท (พนักงานและบิดามารดา)


JOB DETAILS

職位 : เจ้าหน้าที่ทะเบียนและประมวลผล (ปิดรับสมัคร)Jobdescribe

1. ศึกษาระเบียบและกระบวนการดำเนินงานในส่วนงานทะเบียนฯ ของนักศึกษา เช่น การบันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษา การลงทะเบียนเรียนและผลการเรียน การตรวจสอบข้อมูล คุณสมบัติ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการวิเคราะห์ผลดำเนินการ รายงานผล และเสนอแนวทางแก้ปัญหา หรือ ปรับปรุงกระบวนการทำงาน ที่ได้รับมอบหมาย
2. ปฏิบัติงานในส่วนงานทะเบียนและประมวลผลที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการให้บริการนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง ตามวันเวลาปฏิบัติงานปกติ และในช่วงเวลาเวรวันเสาร์-อาทิตย์ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ปฏิบัติตามกระบวนการดำเนินงานของหน่วยงานอื่น ทั้งในและนอกสถาบัน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของหน่วยงานนั้นๆ
4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
   
Work location

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ถนนพัฒนาการ


Bangkok
   
No. of position

1
最後の月給

ตามโครงสร้างสถาบัน
 
Qualifications

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น MS Office โปรแกรมประยุกต์ต่างๆ
3. สามารถเรียนรู้การใช้งานระบบสารสนเทศในการบันทึกข้อมูล และ ประมวลผลได้
4. มีทักษะในการประสานงาน การสื่อสาร มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการนำเสนอข้อมูลและการประมวลผล ในรูปแบบต่างๆ
5. หากมีประสบการณ์การทำงานในสถาบันอุดมศึกษา หรือมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่ดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
Apply for this position please contact

 
How to apply

1. สมัครด้วยตนเอง
- เดินทางด้วยรถไฟฟ้า (BTS) ลงที่สถานีเอกมัย ต่อรถประจำทางสาย 133 จากหน้าวัดธาตุทอง ลงรถที่ป้ายหน้าซอยพัฒนาการ 37
- เดินทางด้วยรถไฟฟ้ามหานคร (รถไฟใต้ดิน) ลงที่สถานีเพชรบุรี ต่อรถประจำทางสาย 11 บนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ลงรถที่ป้ายหน้าซอยพัฒนาการ 37
- รถประจำทางที่ผ่านสถาบันฯ ได้แก่ สาย 11, 133, 206, ปอ.92 และ ปอ.517

2.ดาวโหลดใบสมัคร https://www.tni.ac.th/home/careers
If you are interested, please send your Application พร้อมเอกสารประกอบการสมัครงาน ส่งเมลถึง hr@tni.ac.th, warunee@tni.ac.th, jutamas@tni.ac.th

3.สมัครทางไปรษณีย์ (ตามที่อยู่ของสถาบันฯ)
 
Contact

คุณวารุณี
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
1771/1 ถนนพัฒนาการ สวนหลวง สวนหลวง
Bangkok 10250
電話番号 : 027632600 ต่อ 2615
ファックス : 027632700
Email : warunee@tni.ac.th
Website : www.tni.ac.th
 
 
 
Apply Now