Job type
Business type
Work location
Advertise date
Keyword
  One word Every word
 
Field
Education Address
Experience Gender
Salary rate
Keyword
  One word Every word
 
5 ก.พ. 2563

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งได้รับอนุญาตจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งใหม่ เริ่มเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 ในหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่เน้นเทคโนโลยีด้านวิศวกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการที่จำเป็นต่อภาคอุตสาหกรรมไทย

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มีปณิธารมุ่งมั่นสู่ความเป็นศูนย์กลางทางวิชาการและวิชาชีพเฉพาะทางชั้นสูงเพื่อเป็นแหล่งสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการบริหารจัดการที่ทันสมัย มีความเป็นเลิศทางวิชาการ การประยุกต์และการเผยแพร่องค์ความรู้แก่สังคม โดยยึดมั่นในคุณธรรมและจิตสำนึกต่อสังคม
 

Benefits

1.ประกันสังคม
2.ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม (IPD, OPD)
3.เครื่องแบบพนักงาน
4.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
5.การตรวจสุขภาพประจำปี
6.โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
7.การฝึกอบรมสัมมนา
8.ส่งเสริมการศึกษา ดูงาน และการทำวิจัย
9.สวัสสดิการเยี่ยมไข้
10.ทุนการศึกษาบุตรระดับปริญญาตรีที่ศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่น
11.เงินช่วยเหลืองานมรณกรรม 5,000 - 10,000 บาท (พนักงานและบิดามารดา)


JOB DETAILS

Position : เจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ปิดรับสมัคร)Jobdescribe

1. มีหน้าที่รับผิดชอบในงานที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา งานเชิงวิชาการ งานอื่นๆ ของสาขาวิชา
2. ประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการรับนักศึกษา และโครงการบริการวิชาการของคณะ
3. จัดทำเอกสารภายใน, จดหมายออก และเอกสารการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ, เงินขออนุมัติจ่าย และเงินทดรองจ่ายที่เกี่ยวข้อง
4. ประสานงาน ดำเนินการในการประชุมต่างๆ ของสาขาวิชา/หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงานการเรียนการสอน และงานวิชาการ ได้แก่ ประชุมผู้ประสานงานรายวิชา, ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เป็นต้น
5. ออกแบบและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
6. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและข้อมูลให้นักศึกษาและคณาจารย์ทราบ
7. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
   
Work location

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ถนนพัฒนาการ
Province

Bangkok
   
No. of position

1
Salary

ตามโครงสร้างสถาบัน
 
Qualifications

1. เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว)
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
3. มีทัศนคติที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักในงานบริการ
4. มีประสบการณ์งานเลขานุการ, การจัดงานประชุม, งานธุรการ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง
5. สามารถใช้โปรแกรม Ms Office (Word, Excel), Email, Internet ได้ดีมาก
6. มีความสามารถในการสื่อสารทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้
7. มีความสามารถในการบริหารจัดการด้านงานเอกสาร
8. สามารถติดต่อ สื่อสาร และประสานงานกับบุคคลต่างๆ ได้ดี
9. ทำงานอย่างเป็นระบบ มีไหวพริบแก้ไขสถานการณ์ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
10. หากมีความสามารถด้าน IT, ดูแลเว็บไซต์ได้ และออกแบบสื่อได้ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 
Apply for this position please contact

 
How to apply

1. สมัครด้วยตนเอง
- เดินทางด้วยรถไฟฟ้า (BTS) ลงที่สถานีเอกมัย ต่อรถประจำทางสาย 133 จากหน้าวัดธาตุทอง ลงรถที่ป้ายหน้าซอยพัฒนาการ 37
- เดินทางด้วยรถไฟฟ้ามหานคร (รถไฟใต้ดิน) ลงที่สถานีเพชรบุรี ต่อรถประจำทางสาย 11 บนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ลงรถที่ป้ายหน้าซอยพัฒนาการ 37
- รถประจำทางที่ผ่านสถาบันฯ ได้แก่ สาย 11, 133, 206, ปอ.92 และ ปอ.517

2.ดาวโหลดใบสมัคร https://www.tni.ac.th/home/careers
If you are interested, please send your Application พร้อมเอกสารประกอบการสมัครงาน ส่งเมลถึง hr@tni.ac.th, warunee@tni.ac.th, jutamas@tni.ac.th

3.สมัครทางไปรษณีย์ (ตามที่อยู่ของสถาบันฯ)
 
Contact

คุณวารุณี
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
1771/1 ถนนพัฒนาการ สวนหลวง สวนหลวง
Bangkok 10250
Tel. : 027632600 ต่อ 2615
Fax : 027632700
Email : warunee@tni.ac.th
Website : www.tni.ac.th
 
 
 
Apply Now