ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
2 ธ.ค. 2557

National Science and Technology Development Agency

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2534 เพื่อดำเนินการวิจัยและให้การสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม ในสาขาเทคโนโลยีที่มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีนาโน
สวทช. จึงเป็นหน่วยงานวิจัยที่มีภารกิจหลักในการมุ่งผลักดันให้ประเทศไทยแข็งแกร่งและเจริญรุ่งเรือง บนเวทีเศรษฐกิจระดับโลก โดยการทำให้ภาคการเกษตร การแพทย์ และอุตสาหกรรมต่างๆ สามารถดำเนินงานได้ดี มีประสิทธิภาพสูงขึ้นจากการนำความสามารถอันเหนือชั้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้
 

สวัสดิการ

สวัสดิการในเรื่องค่ารักษาพยาบาล / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์ ตรวจสุขภาพประจำปี


JOB DETAILS

ตำแหน่ง : วิศวกร (NCSS)รายละเอียดงาน

1. ออกแบบ พัฒนาเครื่องให้บริการสำหรับระบบบริการยื่นขอทุนวิจัยแบบที่เดียว (Single Window) ของระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR)
2. ดูแล บริหารจัดการห้องศูนย์ข้อมูลหลัก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ศอ.) และเครื่องให้บริการต่างๆ ทั้งระบบอินทราเน็ต หน้าเว็บหลักระบบงานสำคัญที่ ศอ.
3. ดูแล บริหารเครื่องให้บริการกลางสำหรับกลุ่มงานวิจัยภายใน ศอ. (VM Server)
4. ดูแลการสำรองข้อมูลระบบต่างๆ ของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร และการสำรองข้อมูลระหว่างศูนย์ข้อมูลหลักไปยังศูนย์ข้อมูลสำรองภายนอก (อาคารโยธี) และระบบสำรองฉุกเฉินที่เตรียมไว้ที่อาคารโยธี
5. การให้ความช่วยเหลืองานวิจัยในการใช้เครื่องมือตรวจสอบโปรแกรมที่อาจเป็นความเสี่ยงของเครื่องให้บริการต่างๆ
   
สถานที่ปฏิบัติงาน

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
จังหวัด

ปทุมธานี
   
อัตรา

1
เงินเดือน

-
 
คุณสมบัติ

1. เพศชาย /หญิง
2. อายุระหว่าง 25 – 35 ปี
3. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี / โท ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ
4. มีประสบการณ์ 1 – 2 ปีขึ้นไป ด้านการดูแลระบบ และเครื่องให้บริการ / VM Ware
5. มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการลินุกซ์ และซอฟต์แวร์ Open Source ที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่าย
6. มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมระบบงานบนเว็บหรือระบบปฏิบัติการลินุกซ์ ผ่านภาษา Ruby / Perl / Java / PHP
7. ติดตั้ง ดูแล ปรับปรุง ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ของเครื่องแม่ข่าย / อุปกรณ์เครือข่าย
8. ให้ความช่วยเหลือในการใช้งานระบบเครือข่าย ตามข้อตกลงการให้บริการ (SLA)
9. จัดทำรายงานสรุปปัญหาและแนวทางการแก้ไขที่พบ และเอกสารอื่นๆ
10. มีความรู้ทางสถิติและทักษะในการคิดวิเคราะห์โดยสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ และมีความคิดเชิงระบบ
11. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (อ่าน พูด เขียน) อยู่ในเกณฑ์ดีและมีความสนใจ กระตือรือร้นและชอบศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ
 
สำหรับตำแหน่งงานนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ

  • ติดต่อ : ปัทมาพร โคมลอย
  • เบอร์โทรศัพท์ : 02-564-7000 ต่อ 71105
  • อีเมล์ : patamaporn@nstda.or.th
  • ที่อยู่ : ชั้น 3 อาคารสำนักงานกลาง งานสรรหาคัดเลือก ฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
 
วิธีการสมัคร

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายพร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ที่
ชั้น 3 อาคารสำนักงานกลาง งานสรรหาคัดเลือก ฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2564-7000 ต่อ 71105 (ปัทมาพร)
หรือติดต่อสมัครที่ : www.nstda.or.th
Email: patamaporn@nstda.or.th
 
ติดต่อ

Ms. Patamaporn Khomloi
National Science and Technology Development Agency
111 Thailand Science Park, Phahonyothin Road, Khlong Luang Khlong Nueng
ปทุมธานี 12120
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2564-7000 ต่อ 71105
แฟกซ์ : 0-2564-7021
อีเมล์ : patamaporn@nstda.or.th
เว็บไซต์ : www.nstda.or.th
 
 
 
Apply Now / สมัครงานนี้