職種
業種
勤務地
掲載日
キーワード
  単語を含む 全て含む
 
職種
専攻 住所
職務経験 性別
月給
キーワード
  単語を含む 全て含む
 
2 ธ.ค. 2557

National Science and Technology Development Agency

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2534 เพื่อดำเนินการวิจัยและให้การสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม ในสาขาเทคโนโลยีที่มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีนาโน
สวทช. จึงเป็นหน่วยงานวิจัยที่มีภารกิจหลักในการมุ่งผลักดันให้ประเทศไทยแข็งแกร่งและเจริญรุ่งเรือง บนเวทีเศรษฐกิจระดับโลก โดยการทำให้ภาคการเกษตร การแพทย์ และอุตสาหกรรมต่างๆ สามารถดำเนินงานได้ดี มีประสิทธิภาพสูงขึ้นจากการนำความสามารถอันเหนือชั้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้
 

Benefits

สวัสดิการในเรื่องค่ารักษาพยาบาล / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์ ตรวจสุขภาพประจำปี


JOB DETAILS

職位 : ผู้ช่วยวิจัย (SPMS)Jobdescribe

1. วิจัยและพัฒนาโปรแกรมที่สนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลจากหลายแหล่งข้อมูลทร่มีความแตกต่างกัน ทั้งในด้านวิธีการเข้าถึงข้อมูล และรูปแบบของข้อมูล
2. วิจัยและพัฒนาการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่ผู้ใช้สามารถทำความเข้าใจได้ง่าย
3. มีส่วนร่วมในการวางแผนงานกับทีมงาน
4. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นด้วยการให้การอบรม จัดสัมมนา เขียนบทความ และเว็บเพจ เป็นต้น
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ช่วยเหลือในการจัดอบรม สัมมนา การจัดนิทรรศการ เป็นต้น
   
Work location

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย


Pathum Thani
   
No. of position

1
最後の月給

-
 
Qualifications

1. เพศชาย /หญิง
2. อายุระหว่าง 24 – 30 ปี
3. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรื่อสาขาท่าเกี่ยวข้อง
4. มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ด้านพัฒนาต้นแบบ
5. มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุสัมพันธ์ (Object-Oriented Programming)
6. มีความสามารถในการออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ
7. มีความรู้ความเข้าใจในภาษา XML, JAVA, JSP
8. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ชอบแสวงหาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนาระบบสารสนเทศ
9. มีทักษะการเรียนรู้และทำงานด้วยตนเอง และรักงานวิจัย
10. มีวินัย มีความมุ่งมั่นในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ และสามารถทำงานเป็นทีมได้
11. มีความทุ่มเท รับผิดชอบ และอุทิศตนเพื่อเป้าหมายการดำเนินงาน รวมทั้งสามารถทำงานที่กำหนดภายใต้ภาวะกดดัน และเวลาที่กำหนดได้เป็นอย่างดี
12. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีความกระตืดรือร้นในการหารืองานกับบุคคลภายนอก
 
Apply for this position please contact

  • Contact : นางสาวปัทมาพร โคมลอย
  • 電話番号 : 02-564-7000 ต่อ 71105
  • Email : patamaporn@nstda.or.th
  • 住所 : ชั้น 3 อาคารสำนักงานกลาง งานสรรหาคัดเลือก ฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
 
How to apply

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายพร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ที่
ชั้น 3 อาคารสำนักงานกลาง งานสรรหาคัดเลือก ฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2564-7000 ต่อ 71105 (ปัทมาพร)
หรือติดต่อสมัครที่ : www.nstda.or.th
Email: patamaporn@nstda.or.th
 
Contact

Ms. Patamaporn Khomloi
National Science and Technology Development Agency
111 Thailand Science Park, Phahonyothin Road, Khlong Luang Khlong Nueng
Pathum Thani 12120
電話番号 : 0-2564-7000 ต่อ 71105
ファックス : 0-2564-7021
Email : patamaporn@nstda.or.th
Website : www.nstda.or.th
 
 
 
Apply Now