ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
2 ธ.ค. 2557

National Science and Technology Development Agency

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2534 เพื่อดำเนินการวิจัยและให้การสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม ในสาขาเทคโนโลยีที่มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีนาโน
สวทช. จึงเป็นหน่วยงานวิจัยที่มีภารกิจหลักในการมุ่งผลักดันให้ประเทศไทยแข็งแกร่งและเจริญรุ่งเรือง บนเวทีเศรษฐกิจระดับโลก โดยการทำให้ภาคการเกษตร การแพทย์ และอุตสาหกรรมต่างๆ สามารถดำเนินงานได้ดี มีประสิทธิภาพสูงขึ้นจากการนำความสามารถอันเหนือชั้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้
 

สวัสดิการ

สวัสดิการในเรื่องค่ารักษาพยาบาล / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์ ตรวจสุขภาพประจำปี


JOB DETAILS

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยวิจัย (SPMS)รายละเอียดงาน

1. วิจัยและพัฒนาโปรแกรมที่สนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลจากหลายแหล่งข้อมูลทร่มีความแตกต่างกัน ทั้งในด้านวิธีการเข้าถึงข้อมูล และรูปแบบของข้อมูล
2. วิจัยและพัฒนาการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่ผู้ใช้สามารถทำความเข้าใจได้ง่าย
3. มีส่วนร่วมในการวางแผนงานกับทีมงาน
4. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นด้วยการให้การอบรม จัดสัมมนา เขียนบทความ และเว็บเพจ เป็นต้น
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ช่วยเหลือในการจัดอบรม สัมมนา การจัดนิทรรศการ เป็นต้น
   
สถานที่ปฏิบัติงาน

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
จังหวัด

ปทุมธานี
   
อัตรา

1
เงินเดือน

-
 
คุณสมบัติ

1. เพศชาย /หญิง
2. อายุระหว่าง 24 – 30 ปี
3. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรื่อสาขาท่าเกี่ยวข้อง
4. มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ด้านพัฒนาต้นแบบ
5. มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุสัมพันธ์ (Object-Oriented Programming)
6. มีความสามารถในการออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ
7. มีความรู้ความเข้าใจในภาษา XML, JAVA, JSP
8. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ชอบแสวงหาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนาระบบสารสนเทศ
9. มีทักษะการเรียนรู้และทำงานด้วยตนเอง และรักงานวิจัย
10. มีวินัย มีความมุ่งมั่นในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ และสามารถทำงานเป็นทีมได้
11. มีความทุ่มเท รับผิดชอบ และอุทิศตนเพื่อเป้าหมายการดำเนินงาน รวมทั้งสามารถทำงานที่กำหนดภายใต้ภาวะกดดัน และเวลาที่กำหนดได้เป็นอย่างดี
12. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีความกระตืดรือร้นในการหารืองานกับบุคคลภายนอก
 
สำหรับตำแหน่งงานนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ

  • ติดต่อ : นางสาวปัทมาพร โคมลอย
  • เบอร์โทรศัพท์ : 02-564-7000 ต่อ 71105
  • อีเมล์ : patamaporn@nstda.or.th
  • ที่อยู่ : ชั้น 3 อาคารสำนักงานกลาง งานสรรหาคัดเลือก ฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
 
วิธีการสมัคร

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายพร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ที่
ชั้น 3 อาคารสำนักงานกลาง งานสรรหาคัดเลือก ฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2564-7000 ต่อ 71105 (ปัทมาพร)
หรือติดต่อสมัครที่ : www.nstda.or.th
Email: patamaporn@nstda.or.th
 
ติดต่อ

Ms. Patamaporn Khomloi
National Science and Technology Development Agency
111 Thailand Science Park, Phahonyothin Road, Khlong Luang Khlong Nueng
ปทุมธานี 12120
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2564-7000 ต่อ 71105
แฟกซ์ : 0-2564-7021
อีเมล์ : patamaporn@nstda.or.th
เว็บไซต์ : www.nstda.or.th
 
 
 
Apply Now / สมัครงานนี้