ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
 • Administrator Officer

  บันทึกข้อมูล รวบรวมข้อมูล สรุปข้อมูล จัดทำรายงาน ติดต่อประสานงานกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง

  บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด

  กรุงเทพมหานคร

  20 มี.ค. 2555

       
 • Agent Adviser

  1. สร้างและสนับสนุนการสร้างตัวแทนใหม่ • ทำงานร่วมกับพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการสรรหาตัวแทน • สร้างตัวแทนใหม่ด้วยตนเอง 2. เป็นพี่เลี้ยงให้กับตัวแทนใหม่ • อบรมและอำนวยความสะดวกเพื่อให้ตัวแทนสอบใบอนุญาตผ่าน • ดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารการแต่งตั้งตัวแทน • ติดตาม สอนงาน สาธิตการขายให้กับตัวแทนใหม่ • สร้า

  บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด

  กรุงเทพมหานคร

  20 มี.ค. 2555

       
 • พนักงานพิธีการสินเชื่อเช่าซื้อ

  1. บันทึกข้อมูลคำขอเช่าซื้อและปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง 2. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่การตลาดและช่วยงานอำนวยสินเชื่อเช่าซื้อ 3. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด

  กรุงเทพมหานคร

  20 มี.ค. 2555

       
 • เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center)

  ให้บริการรับสายโทรศัพท์ รับข้อร้องเรียน ตอบคำถาม ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาด้านกรมธรรม์ให้แก่ลูกค้า/ตัวแทน/สาขา ในงานด้านประกันชีวิต รวมทั้งติดตามงานและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าตามเวลาที่กำหนด

  บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด

  กรุงเทพมหานคร

  20 มี.ค. 2555

       
 • เจ้าหน้าที่ธุรการส่วนฝ่ายขาย

  - จัดทำรายงานต่างๆของหน่วยงานทั้งหมด - จัดส่งรายงานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและสามารถวิเคราะห์ข้อมูลให้ทางทีมงานส่วนขายได้ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด

  กรุงเทพมหานคร

  20 มี.ค. 2555

       
 • เจ้าหน้าที่พิจารณาประกันชีวิตสามัญ

  • พิจารณารับประกันชีวิตสามัญตามกำหนดระเบียบขององค์กร • ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเคส ขออนุมัติและแจ้ง memo ไปยังสาขาต่างๆ • รายงานผลการปฏิบัติงาน การจัดทำรายงานต่างๆให้ผู้บังคับบัญชารับทราบตามกำหนดเวลา

  บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด

  กรุงเทพมหานคร

  20 มี.ค. 2555

       
 • เจ้าหน้าที่ขายประกันกลุ่ม

  • ให้คำแนะนำ ปรึกษา แก้ไขปัญหาให้กับตัวแทน • ประสานงานกับฝ่ายขาย ฝ่ายพัฒนาบุคลากร • จัดกิจกรรมรณรงค์การขาย เพื่อกระตุ้นการขาย • แสวงหาผู้มุ่งหวังในการทำประกันชีวิต • จัดเตรียมเอกสารเสนอขายและบริการหลังการขาย • ดูแลเบี้ยประกัน การต่อสัญญา • รวบรวมและรายงานข้อมูลทางการตลาดเสนอผู้บังคับบัญ

  บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด

  กรุงเทพมหานคร

  20 มี.ค. 2555

       
 • เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

  จัดทำ และประสานงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง สินค้าและบริการต่าง ๆ เช่นวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ อะไหล่ พัสดุ สิ่งพิมพ์ และ Outsource เพื่อช่วยลดภาระ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และเวลาในการซื้อสินค้า และบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดซื้อสินค้าที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ ราคาที่เหมาะสม ปริมาณที่ถูกต้อง ต

  บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด

  กรุงเทพมหานคร

  20 มี.ค. 2555

       
 • Helpdesk Support

  • ให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นแก่ผู้ใช้งาน • วิเคราะห์หาสาเหตุร่วมกับทีมงานในการแก้ไขปัญหา Hardware และ Software • ทำการเก็บ Request Log ลงใน Helpdesk Software • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด

  กรุงเทพมหานคร

  20 มี.ค. 2555

       
 • IT Administrator

  • สำรวจบันทึกรายละเอียด อุปกรณ์ IT รวมถึง license software ขององค์กร เพื่อเก็บเป็นทรัพย์สินของค์กร • ติดตามความเคลื่อนไหวของอุปกรณ์ IT และ บันทึก จัดทำรายงานสรุปทรัพย์สินเพื่อตรวจสอบข้อมูล • สำรวจดูผลการทำงานและตรวจตราความต้องการของผู้ใช้ • วิเคราะห์และตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการเก็บข้อมูล และการ

  บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด

  กรุงเทพมหานคร

  20 มี.ค. 2555

       
 • Programmer

  • พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ • พัฒนาและปรับปรุงระบบ Web Application ของหน่วยงาน • พัฒนาและปรับปรุงรายงาน และจดหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน

  บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด

  กรุงเทพมหานคร

  20 มี.ค. 2555