ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
 • ผู้ช่วยวิจัย (AAERU)

  • วิจัยและพัฒนาทางด้านระบบการแปลงผันกำลังงาน (Power Conversion System) ที่รวมถึงการเขียนโปรแกรมสมองกลฝังตัวสำหรับการควบคุม และการออกแบบวงจรไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ระบบการแปลงผันกำลังงานที่คาดว่าจะให้รับผิดชอบเป็นลำดับแรกคือ ระบบการสำรองพลังงานไฟฟ้าด้วยแบตเตอร์รี่ที่ใช้อินเวอร์เตอร์หลายระดั

  National Science and Technology Development Agency

  ปทุมธานี

  1 เม.ย. 2556

       
 • โปรแกรมเมอร์

  1.มีความรู้ดานระบบ IT ในงานที่เกี่ยวข้อง 2.มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี 3.มีความรู้ในด้านการพัฒนาระบบด้วยภาษา PHP, JAVA, Mobile Application 4.ปฏิบัติงานวิจัยตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 5.รวบรวมและจัดเตรียมข้อมูลงานวิจัยที่ร่วมรับผิดชอบเพื่อใช้ในการเผยแพร่ผลงาน 6.ประสานงานและติดต่อก

  National Science and Technology Development Agency

  ปทุมธานี

  21 มี.ค. 2556

       
 • ผู้ช่วยวิจัย (KEA)

  1. ร่วมปฏิบัติการวิจัย โดยใช้การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลเชิงสถิติและคณิตศาสตร์ และโปรแกรมมิ่ง

  National Science and Technology Development Agency

  ปทุมธานี

  21 มี.ค. 2556

       
 • ผู้ช่วยวิจัย (WNP/WISRU)

  1. ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมบันทึกข้อมูลสุขภาพครอบครัวแบบพกพา (Family Folder Collector) สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 2. ออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพข้างไทยด้วย Mobile สำหรับกรมการข้าว (Mobile GAP Assessment) 3. ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเก็บข้อมูลผู้สูงอายุบนระบบปฏิบัติการ Android 4. ออกแบบและพัฒนาโป

  National Science and Technology Development Agency

  ปทุมธานี

  21 มี.ค. 2556

       
 • ผู้ช่วยวิจัย (RFE/WISRU)

  1. วิจัยและพัฒนาสายอากาศและป้ายอาร์เอฟไอดีแบบพิมพ์ 2. วิจัยและพัฒนาอากาศสำหรับระบบอาร์เอฟไอดี และอุปกรณ์ด้านการสื่อสาร 3. วิจัยและพัฒนาวงจรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับอุปกรณ์ด้านการสื่อสารต่างๆ

  National Science and Technology Development Agency

  ปทุมธานี

  21 มี.ค. 2556

       
 • ผู้ช่วยวิจัย (IPP)

  1. Embedded firmware programming 2. Application programming for embedded platform 3. Hardware design / Implement / debug 4. Computer network (if have)

  National Science and Technology Development Agency

  ปทุมธานี

  21 มี.ค. 2556

       
 • นักวิเคราะห์ (BTT)

  1. รวบรวมข้อมูลอุตสาหกรรม / ตลาด เพื่อจัดทำแผน / นโยบายอุตสาหกรรม / ตลาด เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ศอ.) 2. ประสานงานกับภาคเอกชน ภาครัฐ และห้องปฏิบัติการภายในศูนย์ฯ / สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

  National Science and Technology Development Agency

  ปทุมธานี

  21 มี.ค. 2556

       
 • เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์

  1. ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งหน่วยงานในต่างประเทศเพื่อแสวงหาและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศ 2. จัดการประชุม กิจกรรม เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศ 3. จัดหา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งต่างๆ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านความร

  National Science and Technology Development Agency

  ปทุมธานี

  21 มี.ค. 2556

       
 • ผู้ช่วยวิจัย (SPMS)

  1. วิจัยและพัฒนาโปรแกรมที่สนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลจากหลายแหล่งข้อมูลทร่มีความแตกต่างกัน ทั้งในด้านวิธีการเข้าถึงข้อมูล และรูปแบบของข้อมูล 2. วิจัยและพัฒนาการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่ผู้ใช้สามารถทำความเข้าใจได้ง่าย 3. มีส่วนร่วมในการวางแผนงานกับทีมงาน 4. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นด้วยการให้

  National Science and Technology Development Agency

  ปทุมธานี

  21 มี.ค. 2556

       
 • วิศวกร (FUES/TMEC)

  1. งานบำรุงรักษาเครื่องกลในโรงงาน เช่น ระบบทำความเย็น ระบบส่งน้ำเย็น ระบบระบายอากาศ ระบบปรับอากาศ ระบบส่งน้ำดับเพลิง เป็นต้น 2. งานประเมิน และตรวจสอบ วิเคราะห์สภาพปัญหาของระบบต่างๆ และจัดทำรายงานสรุป 3. งานออกแบบคำนวณ ค้นคว้า พัฒนา เพื่อปรับปรุงระบบงานต่างๆ 4. ประสานงานการทำงานกับวิศวกรที่รับผิดชอบ

  National Science and Technology Development Agency

  ฉะเชิงเทรา

  21 มี.ค. 2556

       
 • วิศวกร (NCSS)

  1. ออกแบบ พัฒนาเครื่องให้บริการสำหรับระบบบริการยื่นขอทุนวิจัยแบบที่เดียว (Single Window) ของระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR) 2. ดูแล บริหารจัดการห้องศูนย์ข้อมูลหลัก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ศอ.) และเครื่องให้บริการต่างๆ ทั้งระบบอินทราเน็ต หน้าเว็บหลักระบบงานสำคัญที่ ศอ.

  National Science and Technology Development Agency

  ปทุมธานี

  21 มี.ค. 2556