ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
 • IT Recruitment Coordinator

  สรรหาบุคลากรตามแผนอัตรากำลังคนของบริษัทฯ โดยคัดกรอง ค้นหาใบสมัคร และติดต่อประสานงานและหาช่องทางสรรหาว่าจ้าง · สัมภาษณ์และคัดกรองผู้สมัครงานเบื้องต้น · นัดสัมภาษณ์งานผู้สมัคร · ทำเอกสารสัญญาจ้างพนักงานเข้าใหม่ · จัดทำสรุปรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอหัวหน้างาน หรือผ

  BUSINESS SERVICES ALLIANCE CO.,LTD (PTT GROUP)

  กรุงเทพและปริมณฑล

  23 มี.ค. 2560

       
 • เจ้าหน้าที่สำรวจ

  1. รวบรวมและประมวลผลข้อมูลด้านภูมิศาสตร์สารสนเทศ สำหรับการจัดหาที่ดินเพื่อใช้ในกิจการของ ปตท. และบริษัทในเครือ-งานรวบรวมเอกสารสิทธิ์ที่ดิน และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง-งานประมวลผลข้อมูลเพื่อนำเสนอ 2. สำรวจ จัดหา ปรับปรุงรายละเอียดข้อมูลที่ดินและทรัพย์สิน-งานสำรวจรังวัด จัดทำแผนที่ และรายละเอียดที่เกี่

  BUSINESS SERVICES ALLIANCE CO.,LTD (PTT GROUP)

  กรุงเทพและปริมณฑล

  25 ม.ค. 2560

       
 • Executive Secretary

  -ร่างจดหมายโต้ตอบหน่วยงานสถาบันต่างๆ ตรวจสอบร่างจดหมาย สารคำกล่าว ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่หน่วยงานจัดทำขึ้น ก่อนเสนอผู้บังคับบัญชา -จัดตารางนัดหมาย วาระการประชุม กำหนดการ ดำเนินการจัดการเกี่ยวกับการประชุม แจ้งรายละเอียดการประชุมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง -ดูแลและให้ความสะดวกในการต้อนรับผู้บริหาร/ผู้มา

  BUSINESS SERVICES ALLIANCE CO.,LTD (PTT GROUP)

  กรุงเทพและปริมณฑล

  24 ม.ค. 2560

       
 • พนักงานบริหารงานทั่วไป

  -1. ประสานงาน จัดหา และจองห้องประชุมตามที่มีการ Request 2. ประสานงานจัดส่ง Invitation ตามที่มีการ Request 3. รวบรวมและจัดทำสรุปการจัดส่ง Invitation และการจองห้องประชุมในแต่ละวัน 4. ประสานงานและติดตามผู้ทีเกี่ยวข้องสำหรับการประชุม 5. จัดเตรียม/พิมพ์เอกสารปร -6 ประสานงานและจัดทำ Help desk list ให้โคร

  BUSINESS SERVICES ALLIANCE CO.,LTD (PTT GROUP)

  กรุงเทพและปริมณฑล

  24 ม.ค. 2560

       
 • Secretary

  -งานธุรการ, งานสารบรรณ, งานจัดเก็บข้อมูลและเอกสาร - งานประสานงานภายในและภายนอกฝ่าย และการจัดตารางนัดหมายของผจก. ฝ่าย -นัดหมายประชุม สรุปรายงานประชุม

  BUSINESS SERVICES ALLIANCE CO.,LTD (PTT GROUP)

  กรุงเทพและปริมณฑล

  24 ม.ค. 2560

       
 • Contractor, Training & Audit

  -ดำเนินการติดตั้ง แก้ไขปัญหา บำรุงรักษา Desktop Hardware ประสานงานกับผู้ประกอบการ/ผู้ให้บริการ เพื่อทำการแก้ไขปัญหา ซ่อมแซม ทดสอบ รับนโยบายด้านมาตรฐานของ Desktop และ Enterprise SoFtware ต่างๆ ให้สอดคล้องกับทาง Corporate Strategy and Business Development

  BUSINESS SERVICES ALLIANCE CO.,LTD (PTT GROUP)

  กรุงเทพและปริมณฑล

  24 ม.ค. 2560

       
 • Contractor, Finance & Accounting Management

  - 1.ศึกษาระบบการทำงาน/ทางเดินเอกสาร/รูปแบบเอกสารและการประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้การ จัดทำบัญชี 2. บันทึกรายการทางบัญชีในระบบบัญชีของ บริษัทพีทีทีไอซีทีโซลูชั่นส์จำ กัดให้ครอบคลุมรายการ *สินทรัพย์ *หนี้สิน *ทุน *รายได้ *ค่าใช้จ่าย -3. จัดเตรียมรายงานแสดงผลประกอบการของบริษัทประจำ แต่ล

  BUSINESS SERVICES ALLIANCE CO.,LTD (PTT GROUP)

  กรุงเทพและปริมณฑล

  24 ม.ค. 2560

       
 • Contractor , Retail&Service Station Operation Support

  -Monitor การนำข้อมูลการขาย NGV เข้าระบบ แก้ไขข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์เพื่อเข้าระบบ ค้นหาข้อมูลที่มีความผิดปกติตามที่มีการร้องขอ ปฏิบัติการและสนับสนุนการดำเนินงาน ระบบสถานี ในแต่ละวัน สนับสนุนงานแก้ไขปัญหา Service Desk หรือ 2nd tier support จัดการแก้ไขปัญหาให้

  BUSINESS SERVICES ALLIANCE CO.,LTD (PTT GROUP)

  กรุงเทพและปริมณฑล

  24 ม.ค. 2560

       
 • เขียนบทความ(สถาบันปลูกป่า)

  1. งานเขียนบทความให้กับหน่วยงาน 2. งานเขียน PR ภายใน และ ภายนอก 3. งานเขียนบทความสั้นลง สื่อ on-line และ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ 4. งานทำ Slide Presentation ต่าง 5. และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

  BUSINESS SERVICES ALLIANCE CO.,LTD (PTT GROUP)

  กรุงเทพและปริมณฑล

  24 ม.ค. 2560

       
 • Contractor , Call Center & Problem Management

  -งานบริการ Service Desk เกี่ยวกับการให้บริการตอบข้อสักถาม/รับคำขอใช้บริการ/แก้ไขปัญหาผ่านระบบเครือข่ายและระบบโทรศัพท์/งานวิเคราะห์ - มีพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ สามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ มีความอดทนสูง มีทักษะในการเจรจาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

  BUSINESS SERVICES ALLIANCE CO.,LTD (PTT GROUP)

  กรุงเทพและปริมณฑล

  24 ม.ค. 2560

       
 • progrmmer

  1.มีความรู้ในฐานข้อมูล Oracle,SQL,PL,/SQL 2.สามารถติดตั้ง Oracle Database บน Linux / Windows 3.มีความรู้ใน Solaris,Linux และปฏิบัติการ Windows 4.มีความรู้ใน Windows ชุด / script เชลล์ยูนิกซ์เป็นบวก 5.มีบุคลิกภาพดีรักงานบริการและสุขภาพ การทำงานเป็นทีมและการปรับตัว

  BUSINESS SERVICES ALLIANCE CO.,LTD (PTT GROUP)

  กรุงเทพและปริมณฑล

  12 ม.ค. 2560

       
 • เจ้าหน้าที่ภาคสนาม

  -ตรวจแปลงปลูกป่า ที่ ปตท. ได้ทำไว้ -ประเมินแปลงปลูก ตามจังหวัดต่างๆ -สำรวจและประเมินพื้นที่ปลูกป่า -รวบรวมและจัดทำข้อมูลพื้นที่และเทคนิคการปลูกป่า -ลงพื้นที่ประสานงานกับชุมชนเกี่ยวกับงานปลูก

  BUSINESS SERVICES ALLIANCE CO.,LTD (PTT GROUP)

  กรุงเทพและปริมณฑล

  12 ม.ค. 2560

       
 • พนักงานบัญชี

  -ปิดบัญชีในส่วนงาน G/L ในระบบ SAP Module GL หรือ Asset - จัดเตรียมเอกสารประกอบและบันทึกรายการจ่ายชำระเงินแก่เจ้าหนี้การค้า โดยมีการตรวจสอบรายละเอียดแจ้งหนี้เอกสารประกอบการจ่ายให้นครบถ้วนตามระเบียบ - จัดทำและจัดประเภทรายการทรัพย์สิน ตามรายงานที่มีการจัดซื้อ - - สอบทานและกระทบยอดบัญชีเงินสดของบริษัท

  BUSINESS SERVICES ALLIANCE CO.,LTD (PTT GROUP)

  กรุงเทพและปริมณฑล

  12 ม.ค. 2560

       
 • พนักงานการเงิน

  -งานด้านการเงิน การจ่ายเงินในประเทศของ ปตท. และบริษัทที่ศูนย์การเงินและบัญชีของกลุ่ม ปตท. ให้บริการ งานด้านจัดทำธุรกรรมการจ่ายเงินทุกประเภทค่าใช้จ่าย ให้กับคู่ค้าและพนักงานของ ปตท.และบริษัทที่ศูนย์การเงินและบัญชีของกลุ่ม ปตท.ให้บริการโดยใช้วิธีการชำระเงินท -มี TOEIC 550 ขึ้นไป หรือ มีความสามารถด้าน

  BUSINESS SERVICES ALLIANCE CO.,LTD (PTT GROUP)

  กรุงเทพและปริมณฑล

  12 ม.ค. 2560

       
 • Contractor Onsite & Service Management

  -งานบริการด้าน ONSITE SUPPORT ผู้บริหารและพนักงานในกลุ่ม ปตท. -งานติดตั้งและบำรุงรักษาฮาร์แวร์และซอฟแวร์ -งานดำเนินการติดตั้ง,แก้ไขปัญหา,บำรุงรักษา Desktop Hardware รวมถึงระบบงานต่างๆ เช่น ระบบลงทะเบียน,ระบบการประชุมผู้ถือหุ้น,ระบบลงทะเบียน รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ เช่น Pinter,Scanner,Plotter เป็

  BUSINESS SERVICES ALLIANCE CO.,LTD (PTT GROUP)

  กรุงเทพและปริมณฑล

  12 ม.ค. 2560