ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
ข้อมูลสมาชิก : รหัส 0005884 แก้ไขประวัติล่าสุด : 30 ก.ค. 2561
ชื่อ : xxxxxxxxxx นามสกุล : xxxxxxxxxx
ที่อยู่ : xxxxxxxxxx
อีเมล์ : xxxxxxxxxx
โทรศัพท์ : xxxxxxxxxx
รายละเอียดส่วนตัว
  วันเกิด 29 เม.ย. 2528
เพศ หญิง
สถานะ โสด
ส่วนสูง 150 ซม.
น้ำหนัก 45 กก.
สัญชาติ ไทย
ศาสนา พุทธ
สถานะภาพทางทหาร
ลักษณะงานที่ต้องการ
  ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร
1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและวิชาการ
2. เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
เงินเดือนที่ต้องการ 25
สถานที่ที่ต้องการทำงาน กรุงเทพและปริมณฑล
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา 2554 จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระดับการศึกษา ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา ปริญญามหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
สาขาวิชา พืชสวน
เกรด 3.65
ปีการศึกษา 2551 จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา พืชสวน
เกรด 3.08
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทำงานรวม 4 ปี
ตั้งแต่ มีนาคม 2559
 ถึง กันยายน 2560
ชื่อบริษัท สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ (องค์การมหาชน)
ที่อยู่ - ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
เงินเดือน 20,000
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงาน
หน้าที่ - ผลงาน
1.ประสานงานและติดตามการดำเนินงานของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากแผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้แก่ (1)ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ (2)ด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (3)พลาสติกชีวภาพ 2.พิจารณาข้อมูลของนักวิจัยและตรวจสอบข้อเสนอโครงการในเบื้องต้นให้ตรงกับกรอบงานวิจัยที่เสนอรับทุน 3. จัดเตรียมข้อมูลของนักวิจัยให้กรรมการคณะผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมทั้งสรุปผลการพิจารณารายงานจากและจัดทำเอกสารการประชุมเพื่อเสนอแก่คณะกรรมการ 4.ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนเพื่อให้การพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้มีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2557
  ถึง กุมภาพันธ์ 2558
ชื่อบริษัท มูลนิธิโครงการหลวง
ที่อยู่ - สถานีวิจัยเกษตรหลวงอินทนนท์ 204 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
เงินเดือน 21,000
ตำแหน่ง นักวิชาการไม้ดอก
หน้าที่ - ผลงาน
(1)หัวหน้าโครงการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอก ได้แก่ เจอบีร่า เดเลียและอัลสโตรมีเรีย เพื่อให้ได้พันธุ์ใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์ของโครงการหลวง (2)ปลูกทดสอบไม้ดอกเมืองหนาวโดยศึกษาการเจริญเติบโต การให้ผลผลิต และการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อม เช่นความต้านทานต่อโรคและแมลงต่างๆ ก่อนจะนาพืชไปส่งเสริมให้กับเกษตรกรเพาะปลูกเป็นอาชีพต่อไป (3)ให้ความรู้แก่ผู้สนใจที่เข้าศึกษาดูงาน เช่น นักศึกษา เกษตรกร และหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในประเทศ
ตั้งแต่ มกราคม 2555
  ถึง มกราคม 2555
ชื่อบริษัท ศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ที่อยู่ - 80 ม.9 ต.บ้านดู่ ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.เชียงราย
เงินเดือน 15,000
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
หน้าที่ - ผลงาน
(1) ขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับและไม้เนื้อแข็งที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและพัฒนาสูตรอาหารโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (2)ถ่ายทอดความรู้และจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชแก่ผู้สนใจที่เข้าศึกษาดูงาน เช่น นักศึกษา เกษตรกร และหน่วยงานต่างๆ (3)ที่ปรึกษาโครงการปัญหาพิเศษแก่นักศึกษาที่มีความสนใจในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (4)จัดทำโครงการวิจัยตามนโยบายและพันธกิจของสถาบัน
ประวัติการอบรม
ตั้งแต่ มกราคม 2561
ถึง กุมภาพันธ์ 2561
สถาบันอบรม ๋JICA ประเทศญี่ปุ่น
หลักสูตรการอบรม โครงการสร้างเสริมความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเมือง
ตั้งแต่ ตุลาคม 2560
ถึง ตุลาคม 2560
สถาบันอบรม สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ (องค์การมหาชน)
หลักสูตรการอบรม อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงการวิจัยให้มีประสิทธิภาพ
ตั้งแต่
ถึง
สถาบันอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
หลักสูตรการอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
  ความสามารถทางภาษา
ภาษา ไทย พูด ดีมาก อ่าน ดีมาก เขียน ดีมาก
ภาษา อังกฤษ พูด ดี อ่าน ดี เขียน ดี
พิมพ์ดีดไทย คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ คำ/นาที
สามารถขับขี่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์
มี

ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
  • มีความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารด้านงานวิจัยและขั้นตอนการพิจารณาให้ทุนกับนักวิจัย
  • มีประสบการณ์ในการประสานงานโครงการวิจัยและการประกันคุณภาพการศึกษา
  • สามารถจัดทำรายงานการประชุม/เอกสารราชการ/การจัดอบรมต่างๆ ได้
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทางานเป็นทีมได้
  • โปรแกรมที่ใช้ได้ในระดับดีมาก คือ Microsoft office

โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
-มีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยร่วมกับชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ ท้งภาครัฐและเอกชน
-ทุนแลกเปลี่ยนเพื่อศึกษาดูงาน ณ ประเทศนิวซีแลนด์และประเทศญี่ปุ่น

บุคคลอ้างอิง
1. ผศ.ดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์ (อาจารย์ที่ปรึกษา) ตำแหน่ง พนักงาน
มหาวิทยาลัย ที่ทำงาน ภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เบอร์โทรติดต่อ 02-5790308 ต่อ 123

2. นางสาวณัฐฐิญา กงภูธร ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพัฒนากลยุทธ์และนวัตกรรม สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ (องค์การมหาชน) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 เบอร์โทรติดต่อ 02-141-7800