ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
RESUME
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Production Engineer, Process Control Engineer, Production Planning Staff 5 ก.ย. 2562
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 25,000  
  ปริญญาตรี วิศวกรรมการผลิต สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
  26 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Purchasing Officer, Sales & Purchase Engineer, Sales Engineer
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Engineer 11 ส.ค. 2562
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 28,000  
  ปริญญาตรี เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  วิชาชีพชั้นสูง
  ไฟฟ้ากำลัง
  วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
  39 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Machine shop supervisor
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ 11 ส.ค. 2562
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 40,000  
  ปริญญาเอก วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  ปริญญาโท
  Computer Information System
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  46 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้อำนวยการสำนักบริการการศึกษา, ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพและประธานหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : การตลาด, การคลัง, ธุรการ 29 ก.ค. 2562
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 15,000  
  ปริญญาตรี แขนงการตลาด สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
  มัธยมศึกษาปีที่ 6
  ภาษาญี่ปุ่น
  โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๒
  23 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  , ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : นักวิทยาศาสตร์การกีฬา, ครูผู้ฝึกสอน, เจ้าหน้าที่ทั่วไป 16 ก.ค. 2562
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 18  
  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  มัธยมศึกษา
  วิทย์ - คณิต
  โรงเรียนเสิงสาง
  23 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Fitness Instructor, ครูผู้ฝึกสอน,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : อาจารย์สอน, วิศวกร, วิทยากร 9 มิ.ย. 2562
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 250,000  
  ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยมหิดล
  ปริญญาตรี
  วิศวกรรมไฟฟ้า
  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
  0 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  อาจารย์, อาจารย์, อาจารย์
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Design Engineer, Mechanical Engineer 5 มิ.ย. 2562
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 60,000  
  ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยบูรพา
  32 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Senior Design Engineer, Design Engineer
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 23 พ.ค. 2562
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 18  
  ปริญญาตรี ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
  ปวส
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
  31 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานขาย
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : IT Support, Developer, Software Tester 6 พ.ค. 2562
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 18,000  
  ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
  23 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  เด็กฝึกงาน IT Support , Programmer, ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 27 เม.ย. 2562
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 0  
  ป.โท วิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ป.ตรี
  วิศวกรรมอุตสาหการ
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  25 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ : 
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : วิศวกรเครื่องกล, วิศวกรพลังงาน, วิศวกรควบคุมการผลิต 19 เม.ย. 2562
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 18,000  
  อุดมศึกษา วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  มัธยมศึกษาตอนปลาย
  แผนการเรียน วิทย์-คณิต
  โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
  23 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาสหกิจ (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกควบคุมการผลิต), ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Cost Planning, Logistics, Marketing 28 มี.ค. 2562
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 15  
  ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
  มัธยมศึกษา
  วิทย์-คณิต
  โรงเรียนสุขุมนวพันธุ์อุปถัมภ์
  22 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยโปรเจค, ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : ช่างเขียนแบบ, ออกแบบภายใน, ตามสายอาชีพ 27 มี.ค. 2562
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 16,500  
  อนุปริญญา ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
  ปวช
  ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
  วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
  22 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม, ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : ฝ่ายการตลาด, นักแปลภาษา, ฝ่ายบุคคล 26 มี.ค. 2562
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 0  
  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
  มัธยมศึกษาปีที่ 6
  วิทย์-คณิต
  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
  22 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  เด็กฝึกงาน, พนักงานนอกเวลา,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Project Engineer, Process Engineer, Engineer New Model 23 ก.พ. 2562
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 26  
  ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  29 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Project Engineer, ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : วิศวกร 17 ก.พ. 2562
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 22,000  
  ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  มัธยมศึกษาตอนปลาย
  โรงเรียนเลยพิทยาคม
  24 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรไฟฟ้า
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : อาจารย์ภาษาอังกฤษ 15 ก.พ. 2562
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 0  
  ปริญญาโท การสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  ปริญญาตรี
  บัญชี
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  30 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : วิศวกรสนาม, ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 15 ก.พ. 2562
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 20,000  
  ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ
  ปวส.
  การก่อสร้าง
  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
  28 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรสนาม, ผู้ช่วยวิศวกร ประเภทคอนโดมิเนียม ชื่อโครงการเจคอนโดพระราม2
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Engineer 12 ก.พ. 2562
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 30  
  ปริญญาตรี Tool and Die engineering มหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  ปวส.
  Education in industrial instrumentation
  วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
  27 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Supervisor (Design Mold)
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Industriial engineer, QC&QA, Engineer 25 ม.ค. 2562
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 20,000  
  ปริญญาตรี อุตสาหการ Thai-nichi institute of technology
  22 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  , ,