ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
6 ธ.ค. 2561

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งได้รับอนุญาตจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งใหม่ เริ่มเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 ในหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่เน้นเทคโนโลยีด้านวิศวกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการที่จำเป็นต่อภาคอุตสาหกรรมไทย

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มีปณิธารมุ่งมั่นสู่ความเป็นศูนย์กลางทางวิชาการและวิชาชีพเฉพาะทางชั้นสูงเพื่อเป็นแหล่งสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการบริหารจัดการที่ทันสมัย มีความเป็นเลิศทางวิชาการ การประยุกต์และการเผยแพร่องค์ความรู้แก่สังคม โดยยึดมั่นในคุณธรรมและจิตสำนึกต่อสังคม
 

สวัสดิการ

1.ประกันสังคม
2.ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม
3.เครื่องแบบพนักงาน
4.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
5.การตรวจสุขภาพประจำปี
6.โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
7.การฝึกอบรมสัมมนา
8. ส่งเสริมการศึกษา ดูงาน และการทำวิจัย
9. สวัสสดิการเยี่ยมไข้
10. ทุนการศึกษาบุตรระดับปริญญาตรีที่ศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่น
11. เงินช่วยเหลืองานมรณกรรม


JOB DETAILS

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ทะเบียนและประมวลผล ระดับ 1-2 (Registrar Officer)รายละเอียดงาน

1. ให้บริการงานทะเบียนและการบริการการศึกษา แก่นักศึกษา ผู้ปกครอง คณาจารย์ และผู้มาติดต่อ เช่น การขึ้นทะเบียนนักศึกษา การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา การตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา การบันทึกผลการศึกษา เป็นต้น
2. ให้คำปรึกษากับนักศึกษา ผู้ปกครอง คณาจารย์ เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย
3. วางแผนการดำเนินงาน รวมถึงจัดทำและปรับปรุงกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
4. รวบรวมข้อมูลจัดทำสถิติและวิเคราะห์ข้อมูล รายงานผลการดำเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบ เพื่อรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
   
สถานที่ปฏิบัติงาน

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
จังหวัด

กรุงเทพมหานคร
   
อัตรา

1
เงินเดือน

ตามโครงสร้างสถาบัน
 
คุณสมบัติ

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถิติ หรือ การวัดผล รวมถึงสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมประยุกต์ทั่วไป เช่น MS Office เบื้องต้นได้
3. มีจิตใจบริการ มีทักษะในการประสานงาน และการสื่อสาร มีความอดทน มีทัศนคติเชิงบวก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
4. หากมีประสบการณ์ใช้งานระบบบริการการศึกษาของบริษัท Vision Net จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีค่านิยมในการทำงานที่สอดคล้องกับค่านิยมหลักของสถาบัน คือ 1) มุ่งมั่นพัฒนางาน (Kaizen) 2) ทุ่มเทใส่ใจปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ (Monodzukuri) 3) รู้จักยอมรับในความผิดพลาดของตนเอง (Hansei) 4) ให้เกียรติผู้อื่น (Respect) 5.ซื่อตรง (Honest) และ 6.) คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม (Public-Interest conscious)
 
วิธีการสมัคร

1. สมัครด้วยตนเอง
- เดินทางด้วยรถไฟฟ้า (BTS) ลงที่สถานีเอกมัย ต่อรถประจำทางสาย 133 จากหน้าวัดธาตุทอง ลงรถที่ป้ายหน้าซอยพัฒนาการ 37
- เดินทางด้วยรถไฟฟ้ามหานคร (รถไฟใต้ดิน) ลงที่สถานีเพชรบุรี ต่อรถประจำทางสาย 11 บนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ลงรถที่ป้ายหน้าซอยพัฒนาการ 37
- รถประจำทางที่ผ่านสถาบันฯ ได้แก่ สาย 11, 133, 206, ปอ.92 และ ปอ.517

2.สมัครผ่านทาง jobtni

3.สมัครทางไปรษณีย์ (ตามที่อยู่ของสถาบันฯ)
 
ติดต่อ

คุณวารุณี
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
1771/1 ถนนพัฒนาการ สวนหลวง สวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์โทรศัพท์ : 027632600 ต่อ 2615
แฟกซ์ : 027632700
อีเมล์ : warunee@tni.ac.th
เว็บไซต์ : www.tni.ac.th
 
 
 
Apply Now / สมัครงานนี้