ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
6 ธ.ค. 2561

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งได้รับอนุญาตจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งใหม่ เริ่มเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 ในหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่เน้นเทคโนโลยีด้านวิศวกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการที่จำเป็นต่อภาคอุตสาหกรรมไทย

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มีปณิธารมุ่งมั่นสู่ความเป็นศูนย์กลางทางวิชาการและวิชาชีพเฉพาะทางชั้นสูงเพื่อเป็นแหล่งสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการบริหารจัดการที่ทันสมัย มีความเป็นเลิศทางวิชาการ การประยุกต์และการเผยแพร่องค์ความรู้แก่สังคม โดยยึดมั่นในคุณธรรมและจิตสำนึกต่อสังคม
 

สวัสดิการ

1.ประกันสังคม
2.ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม
3.เครื่องแบบพนักงาน
4.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
5.การตรวจสุขภาพประจำปี
6.โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
7.การฝึกอบรมสัมมนา
8. ส่งเสริมการศึกษา ดูงาน และการทำวิจัย
9. สวัสสดิการเยี่ยมไข้
10. ทุนการศึกษาบุตรระดับปริญญาตรีที่ศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่น
11. เงินช่วยเหลืองานมรณกรรม


JOB DETAILS

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ ระดับ 1-2รายละเอียดงาน

1. การประสานงานนัดสัมภาษณ์งาน
2. การทำสัญญาจ้างงาน, บัตรพนักงาน และการจัดเก็บแฟ้มประวัติ
3. การจัดทำเอกสารประเมินการทดลองงาน
4. การจัดทำเอกสารขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงานให้กับอาจารย์ชาวต่างชาติ
5. งานสวัสดิการเครื่องแบบพนักงาน, การจัดทำนามบัตร, รวบรวมเอกสารการเคลมประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม และการเบิกค่าทำฟันประกันสังคม
6. การบันทึกข้อมูลประวัติบุคลากร, ข้อมูลวัน เวลาการมาปฏิบัติงาน และการลา รวมถึงการจัดทำรายงานสถิติการมาปฏิบัติงานและการลาประจำเดือน
7. การออกหนังสือรับรอง และเอกสารคืนทรัพย์สินกรณีลาออก
8. การบันทึกข้อมูลการจัดทำเงินเดือนและแจกจ่ายสลิปเงินเดือน
9. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอก
10. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
   
สถานที่ปฏิบัติงาน

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ถนนพัฒนาการ
จังหวัด

กรุงเทพมหานคร
   
อัตรา

1
เงินเดือน

ตามโครงสร้างสถาบัน
 
คุณสมบัติ

1. เพศชาย-หญิง อายุ 25-35 ปี
2. การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ทำงานด้านงานบุคคล, การขอใบอนุญาตทำงานและการขอวีซ่าให้ชาวต่างชาติ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
4. สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ (TOEIC ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน)
สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมโฟโต้ชอปได้
5. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้, กล้าแสดงออก, มนุษยสัมพันธ์ดี, มีบุคลิกภาพน่าเชื่อถือ และเหมาะกับงาน Confidential
6. หากสามารถใช้โปรแกรมบริหารงานบุคคล Prosoft HRMI ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ (หรือโปรแกรมเงินเดือนอื่นๆ)
7. สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 
วิธีการสมัคร

1. สมัครด้วยตนเอง
- เดินทางด้วยรถไฟฟ้า (BTS) ลงที่สถานีเอกมัย ต่อรถประจำทางสาย 133 จากหน้าวัดธาตุทอง ลงรถที่ป้ายหน้าซอยพัฒนาการ 37
- เดินทางด้วยรถไฟฟ้ามหานคร (รถไฟใต้ดิน) ลงที่สถานีเพชรบุรี ต่อรถประจำทางสาย 11 บนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ลงรถที่ป้ายหน้าซอยพัฒนาการ 37
- รถประจำทางที่ผ่านสถาบันฯ ได้แก่ สาย 11, 133, 206, ปอ.92 และ ปอ.517

2.สมัครผ่านทาง jobtni

3.สมัครทางไปรษณีย์ (ตามที่อยู่ของสถาบันฯ)
 
ติดต่อ

คุณวารุณี
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
1771/1 ถนนพัฒนาการ สวนหลวง สวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์โทรศัพท์ : 027632600 ต่อ 2615
แฟกซ์ : 027632700
อีเมล์ : warunee@tni.ac.th
เว็บไซต์ : www.tni.ac.th
 
 
 
Apply Now / สมัครงานนี้