ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
 • Die Chief Engineering

  1.จัดเตรียม Die สำหรับงาน New Model ให้ทันตามแผนงานที่วางไว้ 2.วางแผนเรื่องงานใหม่โดยใช้หลัก 4M 3.ให้คำปรึกษา วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาในส่วนงานที่รับผิดชอบ 4.รวบรวมข้อมูลของปัญหาพี่พบ เพื่อวางแผนปรับปรุงงาน เพิ่มผลผลิต และลดต้นทุน 5.สรุปรายงานความคืบหน้าให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ 6.พัฒนาระบบการทำงาน

  Shonan Unitec (Thailand) Co., Ltd.

  ฉะเชิงเทรา

  8 พ.ค. 2562

       
 • Maintenance Section Manager

  1.ปฏิบัติงาน แก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ตามเอกสารแจ้งปัญหาจากหน่วยงานที่ร้องขอให้ทันตามเป้าหมายที่กำหนด 2.ใช้หลักการจัดการโดยใช้ หลักการ 4M ในการวางแผนงานติดตามผล 3.ควบคุมดูแลการมาทำงานของพนักงานในหน่วยงานให้อยู่ในเป้าหมายที่ตั้งไว้ 4.วางแผนระยะสั้น,ระยะยาว,จัดสรรแบ่งงานและสั่งการในงานที่หน่วยงา

  Shonan Unitec (Thailand) Co., Ltd.

  ฉะเชิงเทรา

  8 พ.ค. 2562