ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
 • ICC Support & Administrator

  1. ดูแลจัดทำงานด้านเอกสารและการประเมินของศูนย์ ICC 2. ดูและระบบ Digital Signage 3. ประสานงานระหว่าง User และ Technical Support Engineer 4. ติดต่อประสานงานภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน 5. ดำเนินการจัดทำวาระการประชุม บันทึกข้อความ หนังสือเชิญ และเอกสารประกอบการประชุม 6. ดูแลการเบิกจ่ายอุปกรณ์และค

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  19 ม.ค. 2565

       
 • อาจารย์ประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

  1. วางแผน วิเคราะห์ จัดเตรียมหลักสูตร แผนการศึกษา ตำราและสื่อการสอนและปฏิบัติการ รวมทั้งระบบการเรียนการสอน เพื่อให้การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและได้มาตรฐาน 2. ประสานงานกับคณะกรรมการวิชาการหรือกรรมการหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง และหาแนวทางความร่วมมือกับองค์กรอื่นเพื่อเสริมสร้างจุดแข็งของหลักสูตร

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  15 ม.ค. 2565

       
 • อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (IE)

  1. วางแผน วิเคราะห์ จัดเตรียมหลักสูตร แผนการศึกษา ตำราและสื่อการสอนและปฏิบัติการ รวมทั้งระบบการเรียนการสอน เพื่อให้การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและได้มาตรฐาน 2. ประสานงานกับคณะกรรมการวิชาการหรือกรรมการหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง และหาแนวทางความร่วมมือกับองค์กรอื่นเพื่อเสริมสร้างจุดแข็งของหลักสูตร

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  6 ม.ค. 2565

       
 • อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดเชิงสร้างสรรค์และดิจิทัล

  1.วางแผน วิเคราะห์ จัดเตรียมหลักสูตร แผนการศึกษา ตำราและสื่อการสอนและปฏิบัติการ รวมทั้งระบบการเรียนการสอน เพื่อให้การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และได้มาตรฐาน 2.ประสานงานกับคณะกรรมการวิชาการหรือกรรมการหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง และหาแนวทางความร่วมมือกับองค์กรอื่นเพื่อเสริมให้หลักสูตรมีจุดแข็ง และ

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  6 ม.ค. 2565

       
 • อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม

  1. วางแผน วิเคราะห์ จัดเตรียมหลักสูตร แผนการศึกษา ตำราและสื่อการสอนและปฏิบัติการ รวมทั้งระบบการเรียนการสอนสาขาการจัดการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม เพื่อให้การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและได้มาตรฐาน 2. ประสานงานกับคณะกรรมการวิชาการหรือกรรมการหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง และหาแนวทางความร่วมมื

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  6 ม.ค. 2565

       
 • อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

  1. วางแผน วิเคราะห์ จัดเตรียมหลักสูตร แผนการศึกษา ตำราและสื่อการสอนและปฏิบัติการ รวมทั้งระบบการเรียนการสอนสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (LM) เพื่อให้การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและได้มาตรฐาน 2. ประสานงานกับคณะกรรมการวิชาการหรือกรรมการหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง และหาแนวทางความร่วมมือกั

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  6 ม.ค. 2565

       
 • อาจารย์ประจำ สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MT)

  1. รับผิดชอบงานสอนตามที่ได้รับมอบหมายของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2. วางแผน วิเคราะห์ จัดเตรียมหลักสตูร แผนการศึกษา ผลิตตำราหรืองานวิจัย 3. ดูแลและให้คำ ปรึกษาแก่นักศึกษา รับผิดชอบเรื่องการฝึกงานและโครงงานของนักศึกษา 4. ดำเนินการให้บริการวิชาการตามหลักสูตร และภาระหน้าที่ของอ

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  1 ธ.ค. 2564

       
 • เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาและจัดหางาน

  1. จัดหาตำแหน่งงานสหกิจศึกษา เข้าพบสถานประกอบการ และประสานการนิเทศสหกิจศึกษา จัดประชุมนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง 2. จัดทำฐานข้อมูลสถานประกอบการหรือหน่วยงาน 3. ดูแลเว็บไซต์ของศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน จัดทำข่าวสำคัญประจำเดือน และเผยแพร่ 4. ดูแลโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนสหกิจศึกษานานาชาติร่วมกับสำนักงาน

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  1 ธ.ค. 2564

       
 • เจ้าหน้าที่ Graphic Design งานบริการวิชาการ (ปิดรับสมัคร)

  1. วางแผน ออกแบบแผนงานการตลาดและประชาสัมพันธ์ และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ทั้ง Offline และ Online 2. พัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์ของฝ่ายบริการวิชาการ 3. ดูแลสื่อออนไลน์และ Social Media 4. จัดทำ Digital Marketing ในส่วนของโฆษณาหลักสูตรบริการวิชาการและอื่นๆ 5. ประสานงานการจัดฝึกอบรมสัมมนา และงานอื่น ๆ

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  1 ธ.ค. 2564

       
 • เจ้าหน้าที่รับสมัครนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ

  1. วางแผน และดำเนินการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ เพื่อเข้าศึกษาต่อที่สถาบันฯ 2. ติดต่อและประสานงานกับโรงเรียนนานาชาติ และโรงเรียนที่สอนด้วยหลักสูตร English Program (EP) เพื่อให้ข้อมูล ประชาสัมพันธ์สถาบัน ให้กับอาจารย์และผู้บริหาร รวมทั้งจัดกิจกรรมแนะแนวส่งเสริมการรับสมัครให้กับนักเรียน 3. วางแ

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  1 ธ.ค. 2564

       
 • อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาบัญชี

  1. วางแผน วิเคราะห์ จัดเตรียมหลักสูตร แผนการศึกษา ตำราและสื่อการสอนและปฏิบัติการ รวมทั้งระบบการเรียนการสอนสาขาบัญชี เพื่อให้การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและได้มาตรฐาน 2. ประสานงานกับคณะกรรมการวิชาการหรือกรรมการหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง และหาแนวทางความร่วมมือกับองค์กรอื่นเพื่อเสริมให้หลักสูตรมีจ

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  1 ธ.ค. 2564

       
 • เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน (ปิดรับสมัคร)

  1. บันทึกบัญชีในระบบโปรแกรมด้านรับและจ่าย และบัญชีทั่วไป 2. จัดทำและตรวจสอบเอกสารประกอบใบสำคัญจ่าย 3. จัดทำ ภ.ง.ด.1, 3 และ 53 เพื่อยื่นต่อกรมสรรพากร 4. จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย และ ภพ.30 เพื่อยื่นต่อกรมสรรพากร 5. จัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร Bank Reconciliation Statement) 6. จัดทำรายละเอียดประกอบงบ

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  1 ต.ค. 2564

       
 • อาจารย์ประจำ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (ปิดรับสมัคร)

  1. วางแผน วิเคราะห์ จัดเตรียมหลักสูตร แผนการศึกษา ตำราและสื่อการสอนและปฏิบัติการ รวมทั้งระบบการเรียนการสอนสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ เพื่อให้การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและได้มาตรฐาน 2. ประสานงานกับคณะกรรมการวิชาการหรือกรรมการหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง และหาแนวทางความร่วมมือกับองค์กรอื่นเ

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  6 ก.ค. 2564

       
 • เจ้าหน้าที่ประสานงาน คณะบริหารธุรกิจ (ปิดรับสมัคร)

  1. วางแผนการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการตลาด 2. บริหารและพัฒนา Website ของคณะบริหารธุรกิจ 3. จัดทำ BA News, MBA News 4. พัฒนา Social media อื่นๆ ที่ใช้ประโยชน์ในการสื่อสารการตลาด 5. ประสานงานกับศูนย์รับสมัครนักศึกษาเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการรับนักศึกษา 6. รับผิดชอบหน้าที่ในการเป็นเลขานุการของคณะกรรมก

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  6 ก.ค. 2564

       
 • Head of International Program (ปิดรับสมัคร)

  1. Coordinate among departments such as: Admissions, Office of Registrar, Academic Services, Student Affairs, International and Public Relations, Faculties especially Program Chairs, parents, and students. - Assist Admissions Department in promoting TNI off campus at other schools, universities,

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  6 ก.ค. 2564

       
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน (DC)

  1. รับผิดชอบงานสอนตามที่ได้รับมอบหมายของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน (DC) 2. วางแผน วิเคราะห์ จัดเตรียมหลักสตูร แผนการศึกษา ผลิตตำราหรืองานวิจัย 3. ดูแลและให้คำ ปรึกษาแก่นักศึกษา รับผิดชอบเรื่องการฝึกงานและโครงงานของนักศึกษา 4. ดำเนินการให้บริการวิชาการตามหลักสูตร แล

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  6 ก.ค. 2564

       
 • อาจารย์ประจำหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปริญญาโท-MIT)

  1. วางแผน วิเคราะห์ จัดเตรียมหลักสูตร แผนการศึกษา ตำราและสื่อการสอนและปฏิบัติการ รวมทั้งระบบการเรียนการสอน เพื่อให้การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและได้มาตรฐาน 2. ประสานงานกับคณะกรรมการวิชาการหรือกรรมการหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง และหาแนวทางความร่วมมือกับองค์กรอื่นเพื่อเสริมสร้างจุดแข็งของหลักสูตร

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  6 ก.ค. 2564

       
 • Technical support Engineer (ปิดรับสมัคร)

  • ให้บริการดูแลบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ • ติดตั้งโปรแกรมและตั้งค่าต่างๆบนเครื่องคอมพิวเตอร์ • ดูแล รับผิดชอบแก้ไขปัญหาและให้คำแนะนำในการใช้งาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง • ดูแลอุปกรณ์ Access Switch เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้ งาน Internet • ให้บริการทางด้าน IT Service ตามคำร้องขอจากหน่วยงานต่างๆ

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  9 มี.ค. 2564

       
 • เจ้าหน้าที่กราฟิกดีไซน์ ส่วนงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร (ปิดรับสมัคร)

  1. งานออกแบบกราฟฟิก - ออกแบบกราฟฟิกสำหรับงานลงสื่อทุกประเภท (สื่อสิ่งพิมพ์/โบรชัวร์/Banner) - งานออกแบบสินค้าที่ระลึก - งานออกแบบสำหรับการประชาสัมพันธ์บนจอ LED - งานออกแบบสำหรับการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ - ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์องค์กร เช่น โบรชั่วร์, Leaflet เป็นต้น -

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  9 มี.ค. 2564

       
 • Web Programmer (ปิดรับสมัคร)

  1. พัฒนาเว็บไซด์ของสถาบันฯตาม Requirement 2. ปรับปรุงระบบ Website ของสถาบันฯ ให้ทันสมัย 3. อัพเดทเว็บไซตต่างๆของสถาบันฯให้มีความปลอดภัย 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  9 มี.ค. 2564