ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
 • อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแบบลีน

  1. รับผิดชอบงานสอนในสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแบบลีน ในรายวิชาดังต่อไปนี้ 1.1 รายวิชาการเขียนโปรแกรม PLC 1.2 รายวิชาระบบอัตโนมัติในโรงงาน 1.3 รายวิชาปฏิบัติการด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 1.4 รายวิชาการบูรณาการระบบการผลิต 2. วางแผน วิเคราะห์ จัดเตรียมหลักสตูร แผนการศึก

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  21 มิ.ย. 2565

       
 • Head of International College

  1. Coordinate among departments such as: Admissions, Office of Registrar, Academic Services, Student Affairs, International and Public Relations, Faculties especially Program Chairs, parents, and students. - Assist Admissions Department in promoting TNI off campus at other schools, universities,

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  21 มิ.ย. 2565

       
 • อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาบัญชี

  1. วางแผน วิเคราะห์ จัดเตรียมหลักสูตร แผนการศึกษา ตำราและสื่อการสอนและปฏิบัติการ รวมทั้งระบบการเรียนการสอนสาขาบัญชี เพื่อให้การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและได้มาตรฐาน 2. ประสานงานกับคณะกรรมการวิชาการหรือกรรมการหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง และหาแนวทางความร่วมมือกับองค์กรอื่นเพื่อเสริมให้หลักสูตรมีจ

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  21 มิ.ย. 2565

       
 • อาจารย์ประจำ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

  1. วางแผน วิเคราะห์ จัดเตรียมหลักสูตร แผนการศึกษา ตำราและสื่อการสอนและปฏิบัติการ รวมทั้งระบบการเรียนการสอนสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ เพื่อให้การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและได้มาตรฐาน 2. ประสานงานกับคณะกรรมการวิชาการหรือกรรมการหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง และหาแนวทางความร่วมมือกับองค์กรอื่นเ

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  21 มิ.ย. 2565

       
 • เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

  1. บันทึกบัญชีในระบบโปรแกรมด้านรับและจ่าย และบัญชีทั่วไป 2. จัดทำและตรวจสอบเอกสารประกอบใบสำคัญจ่าย 3. จัดทำ ภ.ง.ด.1, 3 และ 53 เพื่อยื่นต่อกรมสรรพากร 4. จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย และ ภพ.30 เพื่อยื่นต่อกรมสรรพากร 5. จัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร Bank Reconciliation Statement) 6. จัดทำรายละเอียดประกอบงบ

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  21 มิ.ย. 2565

       
 • อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (ปิดรับสมัคร)

  1. วางแผน วิเคราะห์ จัดเตรียมหลักสูตร แผนการศึกษา ตำราและสื่อการสอนและปฏิบัติการ รวมทั้งระบบการเรียนการสอนสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (LM) เพื่อให้การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและได้มาตรฐาน 2. ประสานงานกับคณะกรรมการวิชาการหรือกรรมการหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง และหาแนวทางความร่วมมือกั

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  21 มิ.ย. 2565

       
 • อาจารย์ประจำแผนกวิชาภาษาญี่ปุ่น

  - ดำเนินการสอนตามหลักสูตรและระเบียบภาระหน้าที่ของอาจารย์ - ดูแลและให้คำปรึกษานักศึกษาในเรื่องภาษาญี่ปุ่น - รับผิดชอบเรื่องการจัดกิจกรรม แผนงาน โครงงานต่างๆ ด้านภาษาญี่ปุ่นที่ทางสำนักฯ กำหนดให้ - วางแผนวิเคราะห์ จัดเตรียมหลักสูตร ตำรา สื่อการสอนและปฏิบัติการ รวมทั้งระบบการเรียนการสอน เพื่อให้การศึกษ

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  21 มิ.ย. 2565

       
 • เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาและจัดหางาน (ปิดรับสมัคร)

  1. จัดหาตำแหน่งงานสหกิจศึกษา เข้าพบสถานประกอบการ และประสานการนิเทศสหกิจศึกษา จัดประชุมนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง 2. จัดทำฐานข้อมูลสถานประกอบการหรือหน่วยงาน 3. ดูแลเว็บไซต์ของศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน จัดทำข่าวสำคัญประจำเดือน และเผยแพร่ 4. ดูแลโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนสหกิจศึกษานานาชาติร่วมกับสำนักงาน

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  18 พ.ค. 2565

       
 • เจ้าหน้าที่ทะเบียนและประมวลผล ระดับ 2-3

  1. ให้บริการงานทะเบียนและการบริการการศึกษาแก่นักศึกษา ผู้ปกครอง คณาจารย์ และผู้มาติดต่อ เช่น การขึ้นทะเบียนนักศึกษา การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา การตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา การบันทึกผลการศึกษา เป็นต้น 2. ให้คำปรึกษากับนักศึกษา ผู้ปกครอง คณาจารย์ เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับ

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  12 พ.ค. 2565

       
 • เจ้าหน้าที่ทะเบียนและประมวลผล ระดับ 1

  1. รวบรวมข้อมูลการจัดทำสถิติและวิเคราะห์ข้อมูล การบันทึกผลการศึกษา การบันทึกสถานภาพและการตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา และการรายงานผลการดำเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบเพื่อรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. ให้บริการงานทะเบียนและการบริการการศึกษาแก่นักศึกษา ผู้ปกครอง คณาจารย์ และผู้มาติดต่อ เช่น การขึ้นทะเบียนนักศ

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  12 พ.ค. 2565

       
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการวิชาการ ระดับ 2 (รับสมัครด่วน)

  1.วางแผนการดำเนินงานประจำปีให้สำเร็จตามเป้าหมาย 2.วางแผนการตลาดและสำรวจเทรนด์ความต้องการของตลาด, จัดหาวิทยากร, คัดเลือกสถานที่จัดอบรม และกำหนดราคาของหลักสูตร 3. กำกับดูแล ติดตาม และตรวจสอบการดำเนินงานในการยื่นเอกสารข้อเสนอโครงการและใบเสนอราคา, สัญญาโครงการ, ออกใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงินให้หน่วยงานที่

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  27 เม.ย. 2565

       
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการวิชาการ ระดับ 1 (รับสมัครด่วน)

  1.ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก ได้แก่ อาจารย์, วิทยากร, ผู้ให้ทุน และผู้ว่าจ้าง 2.จัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการและใบเสนอราคา, สัญญาโครงการ และออกใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน 3. ยื่นเอกสารข้อเสนอโครงการและใบเสนอราคา, สัญญาโครงการ, ออกใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงินให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการจัดทำเอกสารเ

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  27 เม.ย. 2565

       
 • เจ้าหน้าที่ประสานงาน คณะบริหารธุรกิจ (ปิดรับสมัคร)

  1. วางแผนการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการตลาด 2. บริหารและพัฒนา Website ของคณะบริหารธุรกิจ 3. จัดทำ BA News, MBA News 4. พัฒนา Social media อื่นๆ ที่ใช้ประโยชน์ในการสื่อสารการตลาด 5. ประสานงานกับศูนย์รับสมัครนักศึกษาเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการรับนักศึกษา 6. รับผิดชอบหน้าที่ในการเป็นเลขานุการของคณะกรรมก

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  27 เม.ย. 2565

       
 • เจ้าหน้าที่ความร่วมมือระหว่างประเทศและทุนการศึกษา (ปิดรับสมัคร)

  1. ปฎิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ ความร่วมมือระหว่างประเทศ ดำเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนต่างๆ ทั้งระยะสั้น และระยะยาว โครงการฝึกงานในต่างประเทศ โครงการศึกษาดูงานในต่างประเทศ การจัดสัมมนา รวมถึงส่งนักศึกษาหรือคณาจารย์ไปศึกษาต่อในระดับสูงที่มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น และอื่นๆ 2. ปฎิบัติงานด้านจัดหาทุน ส่งเส

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  27 เม.ย. 2565

       
 • อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (ปิดรับสมัคร)

  1. วางแผน วิเคราะห์ จัดเตรียมหลักสูตร แผนการศึกษา ตำราและสื่อการสอนและปฏิบัติการ รวมทั้งระบบการเรียนการสอน เพื่อให้การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและได้มาตรฐาน 2. ประสานงานกับคณะกรรมการวิชาการหรือกรรมการหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง และหาแนวทางความร่วมมือกับองค์กรอื่นเพื่อเสริมสร้างจุดแข็งของหลักสูตร

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  27 เม.ย. 2565

       
 • อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม (ปิดรับสมัคร)

  1. วางแผน วิเคราะห์ จัดเตรียมหลักสูตร แผนการศึกษา ตำราและสื่อการสอนและปฏิบัติการ รวมทั้งระบบการเรียนการสอนสาขาการจัดการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม เพื่อให้การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและได้มาตรฐาน 2. ประสานงานกับคณะกรรมการวิชาการหรือกรรมการหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง และหาแนวทางความร่วมมื

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  27 เม.ย. 2565

       
 • เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร : ผลิตสื่อ (ปิดรับสมัคร)

  1. งานออกแบบกราฟฟิก - ออกแบบกราฟฟิกสำหรับงานลงสื่อทุกประเภท (สื่อสิ่งพิมพ์/โบรชัวร์/Banner) - งานออกแบบสินค้าที่ระลึก - งานออกแบบสำหรับการประชาสัมพันธ์บนจอ LED - งานออกแบบสำหรับการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ - ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์องค์กร เช่น โบรชั่วร์, Leaflet เป็นต้น -

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  27 เม.ย. 2565

       
 • Digital Engineering Lecturers of the International Program (ปิดรับสมัคร)

  1. สอนรายวิชาของหลักสูตรวิศวกรรมดิจิทัลเป็นภาษาอังกฤษ ได้แก่ รายวิชา Mechatronics, Robotics, Industrial Automation Systems, IoT, Cloud computing, Augmented Reality (AR)/ Virtual Reality (VR), Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML), Deep Learning, Computer Vision, Manufacturing processes

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  27 เม.ย. 2565

       
 • เจ้าหน้าที่รับสมัครนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ (ปิดรับสมัคร)

  1. วางแผน และดำเนินการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ เพื่อเข้าศึกษาต่อที่สถาบันฯ 2. ติดต่อและประสานงานกับโรงเรียนนานาชาติ และโรงเรียนที่สอนด้วยหลักสูตร English Program (EP) เพื่อให้ข้อมูล ประชาสัมพันธ์สถาบัน ให้กับอาจารย์และผู้บริหาร รวมทั้งจัดกิจกรรมแนะแนวส่งเสริมการรับสมัครให้กับนักเรียน 3. วางแ

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  23 เม.ย. 2565

       
 • ICC Support & Administrator (ปิดรับสมัคร)

  1. ดูแลจัดทำงานด้านเอกสารและการประเมินของศูนย์ ICC 2. ดูและระบบ Digital Signage 3. ประสานงานระหว่าง User และ Technical Support Engineer 4. ติดต่อประสานงานภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน 5. ดำเนินการจัดทำวาระการประชุม บันทึกข้อความ หนังสือเชิญ และเอกสารประกอบการประชุม 6. ดูแลการเบิกจ่ายอุปกรณ์และค

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  23 เม.ย. 2565