ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน (DC)

  1. รับผิดชอบงานสอนตามที่ได้รับมอบหมายของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน (DC) 2. วางแผน วิเคราะห์ จัดเตรียมหลักสตูร แผนการศึกษา ผลิตตำราหรืองานวิจัย 3. ดูแลและให้คำ ปรึกษาแก่นักศึกษา รับผิดชอบเรื่องการฝึกงานและโครงงานของนักศึกษา 4. ดำเนินการให้บริการวิชาการตามหลักสูตร แล

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  13 ก.พ. 2567

       
 • อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาบัญชี

  1. วางแผน วิเคราะห์ จัดเตรียมหลักสูตร แผนการศึกษา ตำราและสื่อการสอนและปฏิบัติการ รวมทั้งระบบการเรียนการสอนสาขาบัญชี เพื่อให้การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและได้มาตรฐาน 2. ประสานงานกับคณะกรรมการวิชาการหรือกรรมการหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง และหาแนวทางความร่วมมือกับองค์กรอื่นเพื่อเสริมให้หลักสูตรมีจ

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  13 ก.พ. 2567

       
 • อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต (ปิดรับสมัคร)

  1.วางแผน วิเคราะห์ จัดเตรียมหลักสูตร แผนการศึกษา ตำราและสื่อการสอนและปฏิบัติการ รวมทั้งระบบการเรียนการสอนสาขา การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต เพื่อให้การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและได้มาตรฐาน 2.ขอบเขตการรับผิดชอบงานสอนวิชา ดังนี้ - การวางแผนและควบคุมกระบวนการทางธุรกิจอุตสาหกรรม

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  13 ก.พ. 2567

       
 • อาจารย์ประจำ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

  1. วางแผน วิเคราะห์ จัดเตรียมหลักสูตร แผนการศึกษา ตำราและสื่อการสอนและปฏิบัติการ รวมทั้งระบบการเรียนการสอนสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ เพื่อให้การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและได้มาตรฐาน 2. ประสานงานกับคณะกรรมการวิชาการหรือกรรมการหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง และหาแนวทางความร่วมมือกับองค์กรอื่นเ

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  13 ก.พ. 2567

       
 • เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน (ปิดรับสมัคร)

  1. บันทึกบัญชีในระบบโปรแกรมด้านรับและจ่าย และบัญชีทั่วไป 2. จัดทำและตรวจสอบเอกสารประกอบใบสำคัญจ่าย 3. จัดทำ ภ.ง.ด.1, 3 และ 53 เพื่อยื่นต่อกรมสรรพากร 4. จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย และ ภพ.30 เพื่อยื่นต่อกรมสรรพากร 5. จัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร Bank Reconciliation Statement) 6. จัดทำรายละเอียดประกอบงบ

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  13 ก.พ. 2567

       
 • Data Science and Analytics Lecturer - International Program

  Successful applicants will be expected to teach at the undergraduate and graduate levels, perform high quality research, advise undergraduate and graduate students, and be involved in service to the faculty of IT and TNI.

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  13 ก.พ. 2567

       
 • อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

  1. วางแผน วิเคราะห์ จัดเตรียมหลักสูตร แผนการศึกษา ตำราและสื่อการสอนและปฏิบัติการ รวมทั้งระบบการเรียนการสอนสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (LM) เพื่อให้การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและได้มาตรฐาน 2. ประสานงานกับคณะกรรมการวิชาการหรือกรรมการหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง และหาแนวทางความร่วมมือกั

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  13 ก.พ. 2567

       
 • อาจารย์ประจำแผนกวิชาภาษาญี่ปุ่น (ด่วน)

  - ดำเนินการสอนตามหลักสูตรและระเบียบภาระหน้าที่ของอาจารย์ - ดูแลและให้คำปรึกษานักศึกษาในเรื่องภาษาญี่ปุ่น - รับผิดชอบเรื่องการจัดกิจกรรม แผนงาน โครงงานต่างๆ ด้านภาษาญี่ปุ่นที่ทางคณะสื่อสารสากลกำหนดให้ - วางแผนวิเคราะห์ จัดเตรียมหลักสูตร ตำรา สื่อการสอนและปฏิบัติการ รวมทั้งระบบการเรียนการสอน เพื่อให้ก

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  13 ก.พ. 2567

       
 • บรรณารักษ์ (ปิดรับสมัคร)

  รับผิดชอบงานบรรณารักษ์ ดังนี้ 1. งานวารสาร 1.1 การจัดซื้อจัดหาวารสาร 1.2 งานลงรายการวารสาร 1.3 งานบริการวารสาร 1.4 การจำหน่ายออกวารสาร 1.5 การจัดทำดรรชนีวารสาร 1.6 การประชาสัมพันธ์วารสาร 2. งานจุลสารและหนังสือพิมพ์ 3. งานบริการสารสนเทศ 3.1 ให้บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ 3.2

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  13 ธ.ค. 2566

       
 • เจ้าหน้าที่การเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ

  1. ผลิตสำเนาข้อสอบ ตรวจข้อสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 2. รับผิดชอบงานคู่มือนักศึกษา 3. ดูแลการใช้ห้องเรียน 4. ให้บริการแก่นักศึกษาและอาจารย์ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 5. จัดระบบงานเอกสารของงานการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ เอกสารมีความปลอดภัย จัดเก็บเป็นระบบ และสามารถสืบค้นได้ 6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  13 ธ.ค. 2566

       
 • เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา JG.1

  1. ดูแลรับผิดชอบช่วยเหลืองานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 2. ประสานงานบริการเคลมประกันอุบัติเหตุกับบริษัทผู้รับประกันภัย 3. จัดทำสถิติอุบัติเหตุของนักศึกษา 4. ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของพยาบาลประจำสถาบัน 5. ดูแลห้องพยาบาลให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และเช็คสต๊อคยาให้มีปริมาณที่เหมาะสม 6. จัดท

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  16 พ.ย. 2566

       
 • Technical support Engineer (รับด่วนมาก)

  1. รับแจ้งและแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์ IT, ระบบ Wireless, ระบบ LAN ,การใช้งานต่างๆ จากบุคลากรและนักศึกษาของสถาบัน 2. จัดการบัญชีผู้ใช้งานในสถาบัน ฯ ด้วยระบบ Google workspace for education , Microsoft office 365 (O365) , ระบบ Active Directory, ระบบ Single Sign On (SSO) และระบบอื่นๆ

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  16 พ.ย. 2566

       
 • อาจารย์ประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ปิดรับสมัคร)

  1. วางแผน วิเคราะห์ จัดเตรียมหลักสูตร แผนการศึกษา ตำราและสื่อการสอนและปฏิบัติการ รวมทั้งระบบการเรียนการสอน เพื่อให้การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและได้มาตรฐาน 2. ประสานงานกับคณะกรรมการวิชาการหรือกรรมการหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง และหาแนวทางความร่วมมือกับองค์กรอื่นเพื่อเสริมสร้างจุดแข็งของหลักสูตร

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  16 พ.ย. 2566

       
 • อาจารย์ประจำ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ-IBM (ปิดรับสมัคร)

  1. วางแผน วิเคราะห์ จัดเตรียมหลักสูตร แผนการศึกษา ตำราและสื่อการสอนและปฏิบัติการ รวมทั้งระบบการเรียนการสอนสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ เพื่อให้การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและได้มาตรฐาน 2. ประสานงานกับคณะกรรมการวิชาการหรือกรรมการหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง และหาแนวทางความร่วมมือกับองค์กรอื่นเ

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  16 พ.ย. 2566

       
 • เจ้าหน้าที่แนะแนวและรับสมัครนักศึกษา (ปิดรับสมัคร)

  1. วางแผน และดำเนินการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรไทย เพื่อเข้าศึกษาต่อที่สถาบันฯ 2. ติดต่อและประสานงานกับโรงเรียนเพื่อให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์สถาบันให้กับอาจารย์และผู้บริหาร รวมทั้งจัดกิจกรรมแนะแนวส่งเสริมการรับสมัครให้กับนักเรียน 3. ผลิตสื่อ สิ่งพิมพ์ต่างๆ เพื่อการประชาสัมพันธ์ในการรับสมัครนักศึกษา 4. ร

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  11 พ.ย. 2566

       
 • อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแบบลีน

  1. รับผิดชอบงานสอนในสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแบบลีน ในรายวิชาดังต่อไปนี้ 1.1 รายวิชาการเขียนโปรแกรม PLC 1.2 รายวิชาระบบอัตโนมัติในโรงงาน 1.3 รายวิชาปฏิบัติการด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 1.4 รายวิชาการบูรณาการระบบการผลิต 2. วางแผน วิเคราะห์ จัดเตรียมหลักสตูร แผนการศึก

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  11 พ.ย. 2566

       
 • อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม

  1. วางแผน วิเคราะห์ จัดเตรียมหลักสูตร แผนการศึกษา ตำราและสื่อการสอนและปฏิบัติการ รวมทั้งระบบการเรียนการสอนสาขาการจัดการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม เพื่อให้การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและได้มาตรฐาน 2. ประสานงานกับคณะกรรมการวิชาการหรือกรรมการหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง และหาแนวทางความร่วมมื

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  10 ก.ย. 2566

       
 • เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม (ปิดรับสมัคร)

  1. งานการจัดทำวารสารวิชาการ และการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 2. งานการจัดงานส่งเสริมการวิจัยและสร้างนวัตกรรม เช่น Startup Hackathon 3. ประสานงานการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 4. ประสานงานโครงการวิจัยกับหน่วยงานภายในและภายนอก 5. ประสานและติดตามรายงานโครงการวิจัย รวมถึงการจัดทำฐานข้อมูลด้า

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  10 ก.ย. 2566

       
 • เจ้าหน้าที่ทะเบียนและประมวลผล (ปิดรับสมัคร)

  1. ศึกษาระเบียบและกระบวนการดำเนินงานในส่วนงานทะเบียนฯ ของนักศึกษา เช่น การบันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษา การลงทะเบียนเรียนและผลการเรียน การตรวจสอบข้อมูล คุณสมบัติ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการวิเคราะห์ผลดำเนินการ รายงานผล และเสนอแนวทางแก้ปัญหา หรือ ปรับปรุงกระบวนการทำงาน ที่ได้รับมอบหมาย 2. ปฏิบัติง

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  20 ส.ค. 2566

       
 • อาจารย์ประจำ สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MT)

  1. รับผิดชอบงานสอนตามที่ได้รับมอบหมายของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2. วางแผน วิเคราะห์ จัดเตรียมหลักสตูร แผนการศึกษา ผลิตตำราหรืองานวิจัย 3. ดูแลและให้คำ ปรึกษาแก่นักศึกษา รับผิดชอบเรื่องการฝึกงานและโครงงานของนักศึกษา 4. ดำเนินการให้บริการวิชาการตามหลักสูตร และภาระหน้าที่ของอ

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  20 ส.ค. 2566