ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
 • ผู้จัดการแผนกบุคคลและธุรการ(ประจำศรีราชา)

  รับผิดชอบ ดูแล และควบคุมงานด้านบริหารงานบุคคลและธุรการของเขตงานศรีราชา -งานด้านสรรหาว่าจ้าง ค่าจ้าง แรงงานสัมพันธ์ และฝึกอบรม -งานธุรการ อาคารสถานที่ ยานพาหนะ อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง -งานด้าน CSR (ความรับผิดชอบต่อสังคม) -งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบั

  บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)

  ชลบุรี

  18 พ.ย. 2559

       
 • จนท.ตรวจสอบภายใน/Internal Audit

  -จัดทำแนวการตรวจสอบ(Audit Program),รวบรวมข้อมูลและจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องในงานตรวจสอบ เพื่อสัมภาษณ์ผู้รับการตรวจ ตาม Audit Program -ประชุมสรุปข้อมูลงานสอบทานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อชี้แจง เสนอแนะ หารือเกี่ยวกับข้อเท็จจริง พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุง รวมถึงการจัดทำร่างรายงานสรุปผลการสอบทา

  บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)

  กรุงเทพมหานคร

  18 พ.ย. 2559

       
 • จนท.บัญชีต้นทุน

  งานคำนวณต้นทุนมาตรฐาน -เก็บข้อมูลของวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรงและค่าใช้จ่าย -ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -คำนวณต้นทุนมาตรฐานของสินค้าใหม่ -คำนวณปรับปรุงต้นทุนสินค้าปัจจุบัน -เสนอข้อมูลต้นทุนเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา

  บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)

  กรุงเทพมหานคร

  18 พ.ย. 2559

       
 • Sales & Marketing

  -รับผิดชอบการดูแลและติดต่อลูกค้าต่างประเทศ -ประมาณการยอดขาย ขายสินค้าและบริการ ให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขายและการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า -ควบคุมการจัดทำเอกสารการขาย และดำเนินการประสานงานในการส่งอกสินค้าให้ลูกค้า

  บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)

  กรุงเทพมหานคร

  18 พ.ย. 2559

       
 • Software Developer,Software Engineer

  -พัฒนาโปรแกรมภายในด้วยภาษา Java, VB, Abub, php -มีทักษะการคิดวิเคราะห์และออกแบบเชิงระบบ -สนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน -มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้กรอบเวลาที่กำหนดได้ดี

  บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)

  กรุงเทพมหานคร

  18 พ.ย. 2559